ÇASGEM'İN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEKNİK DESTEK PROJESİ

  • : DEVAM EDEN PROJELER

Genel Hedef

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi’ne (ÇASGEM) kapasite oluşturma desteği sağlayarak daha vasıflı bir işgücü, iyileştirilmiş çalışma koşulları, çalışanların hakları ve sorumlulukları, iş sağlığı ve güvenliği aracılığıyla Türkiye’de işgücü piyasasını geliştirmek ve insan onuruna yakışır çalışma ortamı sağlamak.

 

Projenin Amacı

ÇASGEM’in eğitimleri ile pazarlama ve araştırma faaliyetlerinin tasarlanması, geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi konusundaki kapasitesinin AB Sosyal Politika ve İstihdam Müktesebatı doğrultusunda, özellikle şu yollarla artırılması amaçlanıyor:

  • Çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanları ve yardımcılarının eğitim tasarlama, geliştirme ve gerçekleştirmede, yüksek nitelikli eğitim modülleri ve bir e-eğitim sistemi tasarlamada kapasitelerinin geliştirilmesi.
  • ÇASGEM’in pazarlama ve araştırma kapasitesinin görünürlük faaliyetleri ve araştırma programları ile artırılması.
  • ÇASGEM için daha etkili bir kurumsal yapı tasarımının sağlanması.

 

Projenin Temel Hususları

Projenin temel faaliyet alanları, olumlu kurumsal değişim ile güçlü ve sürdürülebilir bir kapasite oluşturulmasını gerçekleştirmek için gerekli olan proje tasarımı ve yaklaşımının çerçevesini belirlemektedir. Bu faaliyet alanları arasında yönetim sürecinde değişim gereksinimi, özel sektör ve sivil toplum ile işbirliğinin geliştirilmesi, sosyal taraflar, eğitim ve araştırma kurumları ve akademik kurumlar ile işbirliği, pazarlama ve görünürlük, insan kaynakları becerileri, teknik randıman ve kurum yapılandırma sürecinin sürdürülebilirliği, uygulanabilir ve ihtiyaca göre belirlenen çözümlerin geliştirilmesi ve eksiksiz, ilerlemeci ve bütünleşik öğrenimin temin edilmesi gibi başlıklar bulunmaktadır.

 

Faaliyetler

Proje’nin yapısı üç teknik bileşenden oluşmaktadır:

Bileşen 1: Eğitim

Bileşen 2: Pazarlama ve Araştırma

Bileşen 3: Merkezin Yeni Yapısı

Bunların yanı sıra, bir başlangıç aşaması ve bir proje kapanış aşaması gerçekleştirilecektir. Her bir bileşen, Görev Tanım Belgesi gereğince bir sonuç alanını hedeflemekte ve toplam 16 özgün faaliyet içermektedir.

Proje Süresi

Proje resmi olarak 14 Ocak 2015’te başlamıştır ve 24 ayda uygulanacaktır.