ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMANLIK YETERLİK SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  • : Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzman yardımcılığı, giriş ve uzmanlık yeterlik sınavları ve bu personelin atanma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzman yardımcısı ve uzmanı olarak atanacaklar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/2/1960 tarihli ve 7460 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Teşkilat Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Başkanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığını,

c) Başkan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma  Merkezi Başkanını,

ç) Danışma Komisyonu: Uzman yardımcılarının hazırlayacakları tezlerin konularını belirlemek, tez projelerini değerlendirmek ve uzman yardımcısına tezin hazırlanmasında rehberlik etmek üzere bir tez danışmanı atamak üzere oluşturulacak komisyonu,

d )Eğitim ve Araştırma Merkezi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezini,

e) Giriş Sınavı: Uzman yardımcılığına giriş amacıyla yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı,

f) Giriş Sınavı Hazırlık Komisyonu: Giriş sınavının ilanından sonuçlanmasına kadarki tüm aşamalarda sınavla ilgili evrakın kabul, kayıt ve kontrol ile sınava ilişkin gerekli yazışmaların ve bildirimlerin yapılmasından sorumlu komisyonu,

g) Giriş Sınavı Kurulu: Başkanlık uzman yardımcılığı giriş sınavı kurulunu,

ğ) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

h) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ı) Tez: Uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,

i) Uzman: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanını,

j) Uzman Yardımcısı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısını,

k) Yeterlik Sınavı: Uzmanlık Yeterlik Sınavını,

l) Yeterlik Sınav Kurulu: Uzmanlık Yeterlik Sınav Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Sınavları, Değerlendirme ve Atama

Duyuru

MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, açıktan atama izni alınmış kadroların sayısı, sınıf, unvan ve dereceleri, öğrenim dalları ve kontenjanları, KPSS puan türleri ve asgari puanlar veya puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılabileceği, son müracaat tarihi ile müracaat yeri, başvuruda istenecek belgeler, giriş sınavının yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi, Resmi Gazete’de ve Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazeteden en az birinde yayımlanır.

Aranan şartlar

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için;

a) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den, sınav duyurusunda belirtilen asgari puanı almış olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olmak,

c) Sınav duyurusunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte 35 yaşından gün almamış olmak,

ç) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarının veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının Başkanlıkça belirlenen ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümlerinde lisans eğitimi görmüş olmak,

d) (Mülga:RG-23/10/2016-29866)  

şartları aranır.

Başvuru

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki belgeler istenir.

a) İş talep formu.

b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği.

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği.

ç) (Mülga:RG-23/10/2016-29866)  

d) 3 adet vesikalık fotoğraf.

e) Özgeçmiş.

(2) Birinci fıkrada sayılan belgelerin şahsen, elden veya posta yoluyla en geç sınav ilanında belirtilen tarih ve saate kadar Başkanlığa teslim edilmesi şarttır. Sınav ilanında öngörülmesi halinde, başvurular elektronik ortamda da yapılabilir. Yukarıdaki fıkrada sayılan belgelerin suretleri asıllarının ibraz edilmesi kaydıyla Başkanlıkça tasdik edilebilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(3) Giriş sınavına katılabilecek adaylar belirlenerek isimleri Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler, giriş sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılır.

Giriş sınavı hazırlık komisyonu

MADDE 8 – (1) Giriş sınavı hazırlık çalışmaları, Başkanın onayıyla görevlendirilecek Başkan Yardımcısı başkanlığında, en az şube müdürü veya uzman düzeyinde olmak üzere toplam beş kişiden oluşan "Sınav Hazırlık Komisyonu" tarafından yürütülür. Ayrıca aynı onayda beş yedek üye tespit edilir.

(2) Birinci fıkradaki Komisyon, giriş sınavının ilan aşamasından sonuçlanmasına kadarki tüm aşamalarda gerekli yazışmaların yapılması, adayların başvuru evrakının kontrol edilerek başvuruların kabul edilmesi, başvuru evrakının tarih ve sayısı ile kaydedilmesi, giriş sınavına kabul dahil olmak üzere sınavın her bir aşamasında aday listelerinin hazırlanması ve ilan edilmesinin sağlanması, giriş sınavına başvuru yapan adayların T.C. kimlik numaralarının, ad ve soyadlarının ve KPSS puanlarının doğruluğunun ÖSYM’ye ait internet sitesinden kontrol edilmesi, giriş sınavı ile ilgili sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazların yedi gün içerisinde sonuçlandırılması işlerini yürütür.

Giriş sınavı kurulu

MADDE 9 – (1) Uzman Yardımcılığı giriş sınavını yapacak olan kurul, Başkan veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının başkanlığında; Başkanın onayıyla görevlendirilecek en az uzman düzeyinde bulunan üç eğitim ve araştırma merkezi personeli, İş Teftiş Kurulu Başkanının görevlendireceği bir Baş İş Müfettişi, Bakanlık Personel Dairesi Başkanı olmak üzere altı kişiden oluşur. Ayrıca beş yedek üye tespit edilir.

Giriş sınavı

MADDE 10 – (1) Giriş sınavı, yazılı, sözlü veya sadece sözlü sınav şeklinde giriş sınavı kurulu tarafından yapılır. Giriş sınavının yalnızca sözlü olarak yapılmasına, yazılı sınavın klasik veya test usulünde bizzat Başkanlıkça gerçekleştirilmesine veya diğer kamu kurumlarına yaptırılmasına Başkanlık tarafından karar verilir.

(2) Giriş sınavı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, genel kültür, genel yetenek, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı, hukuk, iktisat, maliye, işletme, sosyal politika, mühendislik, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışma hayatı ile ilgili Avrupa Birliği mevzuatı, uluslararası çalışma mevzuatı, istatistik, eğitim bilimleri konuları arasından Başkanlıkça seçilerek sınav ilanında ayrıntılı bölümleri belirtilecek alanlarda yapılır.

(3) Uzman yardımcılığı adayları için açılacak sınavlar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlık tarafından uygun görülecek zamanlarda yapılır. Başkanlık, belirleyeceği uzman yardımcılığı kontenjanlarına giriş sınavı için, KPSS puan türleri, taban puanları ve bu sınavda alınan başarı derecelerini göz önüne almak suretiyle çağırılacak aday sayısını tespit ederek giriş sınavı duyurusuyla ilan eder. Ancak, giriş sınavına çağırılacak aday sayısı açıktan atama izni alınmış kadro kontenjanının yirmi katından fazla olamaz.

Giriş sınavının yapılışı

MADDE 11 – (1)  Sınav duyurusunda belirtilen şartları taşıyanlardan sınava girmek isteyenler, istenilen belgeler ile ilanda belirtilen süre içerisinde başvurmak zorundadırlar. Başkanlıkça başvuruları kabul edilenlerden giriş sınavına girmeye hak kazananlar giriş sınavına alınırlar.

(2) Yazılı sınav yapılması halinde başarı notu yüz puan üzerinden en az yetmiştir. Giriş sınavı kurulu ya da sınavı yapan kurum sınav sorularını hazırlar veya hazırlattıkları sorular arasından soruları seçer, sınavın yapılmasını sağlar ve sınav sorularının cevaplarını değerlendirir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılır.

(3) Giriş sınavı kurulu üyeleri sözlü sınavda, sınav ilanında belirtilen konuların yanında, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sözlü sınavda değerlendirmeler yüz puan üzerinden yapılır. Giriş sınavı kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonuçlarını gösterir. Geçer not en az yetmiştir.

Değerlendirme

MADDE 12 – (1) Giriş sınavı kurulu, yazılı ve sözlü sınavların aritmetik ortalamasını alarak veya yalnızca sözlü sınav yapılmışsa giriş sınavı kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalamasını alarak adayların uzman yardımcılığı giriş sınavı sonucunu tespit eder.

(2) Nihai değerlendirmede yetmiş ve üzeri puan aldığı tespit olunan adaylar başarılı sayılır. Sınavın nihai değerlendirmesi neticesinde başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış sayılır.

(3) İlan edilen kadro sayısının beşte birinden fazla olmamak kaydıyla yedek listeler de belirlenebilir.

(4) Nihai değerlendirme sonucunda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Sonuçların duyurulması

MADDE 13 – (1) Sınav sonuçları, Giriş sınavı kurulu tarafından tutanakla tespit edilerek, sözlü sınavın bitimini takip eden en geç beş iş günü içinde sınav duyurusunda belirtilen kadrolar itibarıyla başarı sıralamasına göre Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Atama

MADDE 14 – (1) Giriş sınavını kazananların uzman yardımcılığı boş kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(2) Sınavı kazanan adaylardan atama yapılmadan önce aşağıdaki belgeler istenir:

a) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin adayın yazılı beyanı.

b) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin adayın yazılı beyanı.

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair  adayın yazılı beyanı.

(3) Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgeler ile birlikte Başkanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.

(4) Tebligatta belirtilen süre içerisinde başvurmayan asil adayların yerine yedek listeden başarı sırasına göre belirlenen adaylar hakkında bu maddenin ikinci fıkrasına göre işlem yapılır.

(5) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(6) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Tezi, Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

Danışma komisyonu ve tez konusunun belirlenmesi

MADDE 15 – (1) Danışma Komisyonu üç üyeden oluşur. İki üye Başkan tarafından belirlenir ve başkanlığı Başkan tarafından yürütülür. 

(2) Uzman yardımcısı, adaylıkta geçen süre dahil iki yıllık görev süresini tamamlayınca Başkanın çağrısı üzerine bir ay içerisinde üç farklı tez konusunu tercih sırasına göre belirleyerek Danışma Komisyonunun onayına sunar.

(3) Üç tez konusundan biri veya Danışma Komisyonu tarafından belirlenen bir konu uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin konusu olarak kararlaştırılır. Uygun bulunan tez konusu uzman yardımcısına tebliğ edilmek suretiyle kesinleşir.

(4) Tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Danışma Komisyonu tarafından her uzman yardımcısı için başkan yardımcıları, başkanlık uzmanları, bakanlık müşavirleri, bakanlık daire başkanları, uzmanlar ve en az doktora derecesine sahip üniversite öğretim görevlileri arasından bir tez danışmanı belirlenir. Uzman yardımcısı tezini tez danışmanının rehberliğinde hazırlar.

(5) Uzman yardımcısı tezin kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde tezini, yeterlik sınav kuruluna sunulmak üzere Başkanlığa teslim etmek zorundadır. Zorunlu haller nedeniyle tezini zamanında teslim edemeyen uzman yardımcılarına, talebi üzerine, danışmanının görüşü ile birlikte Başkan tarafından en fazla üç ay ek süre verilir.

Tez hazırlanmasına ilişkin esaslar

MADDE 16 – (1) Uzman yardımcıları, tez danışmanı tarafından kendilerine bildirildiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde bir tez projesi hazırlar. Tez projeleri tez danışmanının görüşü ile birlikte bir hafta içerisinde Danışma Komisyonuna sunulur. Tez projesinin uygun bulunması halinde bu durum uzman yardımcısına tebliğ edilir. Tez projesinde, tez konusu olan çalışmanın amacı, önemi, yöntemi, varsayımları, bilgi toplama araçları, muhtemel kaynakçası, çalışma planı ve varsa ekleri hakkında bilgiler yer alır.

(2) Tez danışmanı, tezlerin teslim edildiği tarihe kadar, rehberlik ettikleri tez hakkındaki görüşlerini ve uzman yardımcısının çalışmasını bir rapor halinde yeterlik sınav kuruluna sunar.

(3) Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması zorunludur. Uzman yardımcılarının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

(4) Uzman yardımcıları tez projelerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanlığı Mesleki Yeterlik ve Tez Yazım Kılavuzunda belirtilen şekil ve içerikle ilgili ilkelere uygun olarak hazırlamak zorundadır.

Yeterlik sınav kurulu

MADDE 17 – (1) Yeterlik sınav kurulu Başkan onayı ile; Başkanın başkanlığında, en az uzman düzeyinde bulunan eğitim ve araştırma merkezi personeli ve yüksek öğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim görevlileri arasından seçilecek bir üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, aynı onayda bu niteliklerdeki beş adet de yedek üye tespit edilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 18 – (1) Yeterlik sınavı, sırasıyla tez değerlendirme, sözlü savunma ve yabancı dil aşamaları olmak üzere üç aşamadan oluşur. Tez değerlendirme ve sözlü savunma aşamalarının her birinde değerlendirme yeterlik sınav kurulu üyelerince yüz puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır. Her bir safhada yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

(2) Tez değerlendirmesi ve sözlü savunma aşamasında başarılı olan uzman yardımcıları, geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az (C) düzeyinde aldıkları bir sonuç belgesini veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeyi, tez değerlendirmesi ve sözlü savunma aşama sonucunun ilan tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz etmeleri şartıyla yabancı dil aşamasından başarılı olmuş sayılır.

Tez düzeltme ve sözlü savunma

MADDE 19 – (1) Tez değerlendirme aşamasında tezi yeterli bulunmayan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır. Uzman yardımcısı bu hakkını, yeterlik sınav kurulu tarafından hazırlanacak raporu dikkate alarak, sonuçların ilanından itibaren altı ay içerisinde, daha önceden hazırlamış olduğu tezi düzelterek kullanır.

(2) Sözlü savunma aşamasında başarısız olanlara üç aydan az olmamak üzere bir yıl içinde ikinci bir hak verilir.

Başarısızlık hali

MADDE 20 – (1) Uzman yardımcıları aşağıdaki hallerde başarısız sayılır.

a) Geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde tez konusunu bildirmemek.

b) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde tezini teslim etmemek.

c) Tez değerlendirme aşamasında ikinci hakkında da başarılı olamamak.

ç) Sözlü savunma aşamasında ikinci hakkında da başarılı olamamak.

d) Yabancı dil belgesini süresi içerisinde ibraz etmemek.

Atanma şartları

MADDE 21 – (1) Uzmanlık kadrosuna atanabilmek için;

a) Uzman yardımcısı olarak ücretsiz izin, altı ayı geçen hastalık izni ve askerlikte geçen süreler katılmaksızın, en az üç yıl çalışmış olmak,

b) Yeterlik sınavında başarılı olmak,

şarttır. Bu şartları yerine getiren uzman yardımcısı 18 inci maddenin ikinci fıkrasında bahsi geçen belgeyi ibraz etmesi halinde uzmanlık kadrosuna atanır.

Başka kadroya atanma

MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olamayan uzman yardımcıları Başkanlıkta veya Bakanlık merkez teşkilatında durumlarına uygun başka bir kadroya atanırlar.

Yeniden atanma

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman sıfatını kazandıktan sonra Başkanlıktaki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro olması şartıyla önceki kadrolarına atanabilirler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 11/6/2004 tarihli ve 25489 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/12/2010

27776

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

23/10/2016

29866

2

   

3