ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYIN YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            Amaç ve kapsam

            Madde 1 – (1) Bu Yönerge, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin amaç ve görevleri doğrultusunda yayımlayacağı her türlü yayın ile satın alma, abonelik, bağış, değişim ve benzeri yollarla alınacak yayınların incelenmesi, değerlendirilmesi, seçimi, basılması ve satın alınmasına ilişkin iş ve işlemleri; basım ve yayın usullerini; Yayın Kurulunun oluşturulması, çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkilerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

            Dayanak

            Madde 2 – (1) Bu Yönerge, 27/02/1960 tarih ve 7460 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Teşkilat Kanunu ile 01.11.1983 tarih ve 2936 sayılı Kanunla değişik 05.12.1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 23.01.2007 tarih ve 26412 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            Madde 3 – (1) Bu Yönerge’de geçen;

 1. Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
 2. Başkan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanını,
 3. Merkez: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezini,
 4. Kurul: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Yayın Kurulunu,
 5. Yayın: Yerli ve yabancı her türlü yazılı, basılı ve elektronik eseri,
 6. Yayım: Yayınların basılıp dağıtılmasını,
 7. Telif Eser: Herhangi bir şekilde dil ile ifade olunan eserler ile doğrudan meydana getirilen fikir ürünlerini,
 8. İşlenmeler: Diğer bir eserden veya eserlerden yaralanılarak meydana getirilen ve bu eserlere göre müstakil olmayıp işleyenin de katkılarını taşıyan yazılı fikir ve sanat eserlerini,
 9. Ç.S.G. Eğitim Uzmanı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanını,
 10. Ç.S.G. Eğitim Uzman Yardımcısı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısını,

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Oluşturulması, Toplanması, Görev ve Yetkileri

 

Kurulun oluşturulması

Madde 4 – (1) Kurul, ÇASGEM Başkanının Başkanlığında, Eğitim ve Yayın Hizmetlerinden sorumlu 1 Başkan Yardımcısı, 1 Şube Müdürü, 2 Ç.S.G. Eğitim Uzmanı, Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığından konuyla ilgili 1 Daire Başkanı ile Bakanlığın uygun göreceği Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyelerinden en az doçent unvanına sahip 1 öğretim üyesinden oluşur. Kurula Hukuk Müşaviri danışman olarak katılabilir. Yayınlanacak eserin konusuna göre Kurum içinden veya dışından uzman kişiler de danışman olarak toplantıya çağırılabilir.

Üyelerin yokluğunda Kurula katılmak üzere ÇASGEM’den 1 yedek Şube Müdürü, 2 yedek Ç.S.G. Eğitim Uzmanı veya Uzman Yardımcısı, Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanlığından 1 yedek üye ile 1 yedek Öğretim Üyesi belirlenir.

            Kurul üyelerinin görev süresi iki yıl olup, Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinden seçilecek Öğretim Üyeleri Bakanlığın, diğer üyeler ise Merkez Başkanının onayından sonra kesinleşir.

 

            Kurulun toplanması ve karar alınması

Madde 5 – (1) Kurul her yılın Ocak ayında o yılın yayın faaliyetlerini belirlemek ve Haziran ayında gelişmeleri değerlendirmek amacıyla yılda iki defa olağan toplantı yapar. Bunun dışında Başkan gerektiği zaman Yayın Kurulu’nu toplantıya çağırabilir.

 1.  

(3) Kurulun sekreteryasını Yayın ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü, raportörlüğünü ise Kurul Başkanının görevlendireceği Ç.S.G. Eğitim Uzmanı veya Yardımcısı yürütür.

Sekreteryanın görevleri şunlardır:
1)       Kurulun sekreteryasını yürütmek,
2)       Yayın sağlama istekleri ile yayın satma tekliflerini değerlendirerek Kurula aktarmak,
3)       Kitap, broşür, dergi ve bülten gibi yayınlarda yer almak üzere satın alınacak eserleri ve yazıları Kurula sunmak,
4)       Kurulca belirlenen dağıtım usulüne göre yayınların dağıtımını yapmak.

Kurulun görev ve yetkileri

Madde 6 – (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Merkezin yayın ilkelerini belirlemek, içinde bulunulan yılın yıllık yayın programını düzenlemek;
 2. Merkezin görev alanıyla ilgili konularda çalışma hayatı ve sosyal güvenlik literatürünün geliştirilmesi, çalışanların ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilincinin artırılmasına yönelik eserlerin hazırlanması amacıyla Başkanlığa görüş bildirmek,
 3. Merkezce yayınlanacak kitap, bildiri, dergi, bülten ve elektronik yayınlar ile başka kişi ve kurumlardan yayınlanması talebiyle Merkeze gönderilen eserleri Yönergenin üçüncü bölümünde yer alan yayın şartları ve değerlendirme ilkelerine göre inceleyerek yayınlanıp yayınlanmayacağına karar vermek,
 4. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında Merkez Kütüphanesine satın alma, bağış, değişim, abonelik ve benzeri yollarla alınacak her türlü yayının değerlendirmesini ve seçimini yapmak,
 5. Yayınlanacak eserleri gerekirse konusuna göre alanında uzman kişilere incelettirmek,
 6. Merkez tarafından yayınlanacak eserlerin teknik özellikleri, baskı şartnamesinin esasları, basım adetleri, satış bedelleri veya ücretsiz oluşları, telif ve işlenme ücretlerinin ödenip ödenmeyeceği, dağıtım esasları ve yayın süreleri konusunda karar vermek,
 7. Merkez Kütüphanesinde bulunan güncelliğini yitirmiş, kullanılamayacak kadar yıpranmış ve mükerrer olan eserlerin imha edilmesini, kağıt toplama merkezlerine gönderilmesini veya ihtiyacı olan başka kurumlara devredilmesini karara bağlamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yayın Başvuru Şartları ve Değerlendirme İlkeleri

 

Yayın başvuru şartları

Madde 7 – (1) Eserlerinin yayınlanması için başvuruda bulunan eser sahipleri;

 1. Eserlerin basım ve elektronik ortam teknolojilerine, dilbilgisi kurallarına uygun olacak şekilde 1 adet CD şeklinde hazırlanmış hali ile kağıdın tek yüzüne, 12 punto Times New Roman yazı karakteri ile 1,5 satır aralığında yazılmış ve yazarınca imzalanmış 2 adet basılı halini,
 2. Eserinin daha önce yayınlanmamış olduğuna, eser üzerinde başka kurum veya kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığına ve bu hususta her türlü sorumluluğu üstlendiğine dair yazıyı,
 3. Ortak eserlerde, eser sahiplerinden birisinin diğerlerinin onay ve vekaletini aldığını gösterir belgeyi,
 4. Tercüme veya işlenme eser teklifinde bulunanlar 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre asıl eser sahibinden gerekli izinleri aldıklarına dair belgeyi,
 5. Yayınlanması uygun görülen eserinin ilk ve sonraki baskılarına ait tüm basılı ve elektronik yayın haklarını telif ücreti hariç Merkeze devrettiğine dair Noterlikçe düzenlenecek temliknameyi,
 6. Kurulun isteği ve vereceği süre içerisinde gerekli düzeltmeleri yapacağını, aksi muhtemel maddi hataların düzeltilmesi, yapılabilecek kısaltmalar ve kapak tasarımı gibi konularda Merkezin tasarruf yetkisini kabul ettiklerini gösterir yazıyı,

Merkeze vermekle yükümlüdür.

(2) Yayınlanması için Merkeze gönderilen telif ve işlenme eserler, bir yıl içinde basılmadığı takdirde eser sahibine iade edilir.

(3) Yayınlanan eserlerde ileri sürülen görüş ve düşünceler ile bunlardan doğabilecek her türlü sorumluluk eser sahiplerine aittir.

 

Değerlendirme ilkeleri

Madde 8 – (1) Eserlerin seçilmesi, yayınlanması, hazırlanması ve dağıtılmasında göz önünde bulundurulacak temel ilkeler şunlardır:

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uygun olması, kanunlara göre suç teşkil etmemesi,
 2. Milli ve manevi değerlerimize, milli birlik ve beraberliğimize uygun olması, milli menfaatlerimize aykırı olmaması,
 3. Merkezin görev alanıyla ilgili doğru bilgi verici, eğitici, öğretici ya da tanıtıcı nitelikte olması,  
 4. Bilimsel yöntemlere göre hazırlanmış olması,
 5. Genel ahlaka aykırı olmaması ve kişiyi, aileyi veya toplumun belirli bir kesimini küçük düşürücü bilgi, belge ve yorumlara yer verilmemesi,
 6. Merkez çalışanları, uygulayıcılar, bilim çevreleri ve kamuoyu için yardımcı ve yol gösterici olması,
 7. Siyasi amaçlı ve propagandaya yönelik olmaması,
 8. Türkçe eserlerin, Türk dilinin zengin varlığından faydalanılarak herkesin kolayca anlayabileceği, yaşayan ve konuşulan Türkçe kurallarına uygun hazırlanması,
 9. TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiğine uygun olması,
 10. Yayın başvurusu için gereken belgelerin eksiksiz olması.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Telif haklarının belirlenmesi

Madde 9 – (1) Bu Yönerge hükümlerine göre yayımlanacak olan eserlerin telif ve işlenme ücretleri, 23.01.2007 tarih ve 26412 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre hesaplanır ve ödenir.

(2) Ancak, resmi görev gereği hazırlanmış eserlere ücret ödenmez.

 

            Kurul kararı gerektirmeyen durumlar

Madde 10 – (1) Mevzuat yayınları, yıllık faaliyet raporları, ekonomik raporlar, resmi açıklamalar, brifingler, kitap haline getirilmemiş ders notları, iç genelgeler ile Merkezi tanıtmak amacıyla bastırılan broşür, dosya, kalem gibi malzemelere Kurul kararı alınması gerekmez.

(2) İşçi Ceza Projeleri kapsamında hazırlanan ve “İşçi Ceza Paralarını Kullanmaya Yetkili Kurul” tarafından onaylanan yayınlar için de Kurul kararına gerek yoktur.

(3) Ayrıca Merkezce yayınlanan süreli yayınlara sadece ilk sayı basılırken Kurul kararı alınır. Her sayı için yeniden Kurul kararı alınmaz.

(4) Bakanlık Yayın Kurulu tarafından basılmasına karar verilen yayınlar için Kurul tarafından ayrıca uygunluk kararı alınmasına gerek yoktur.

 

            Basım ve satınalma işlemleri

            Madde 11 – (1) Bu Yönerge esaslarına göre yayımlanmasına karar verilen eserlerin basılmasına, süreli yayınlara abone olunmasına veya diğer yayınların satın alınmasına ilişkin iş ve işlemler, 04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yerine getirilir.

 

            Genel yayın numarası

Madde 12 – (1) Merkez tarafından yayımlanacak süreli yayınlar dışındaki eserlere yayın numarası verilir.

(2) Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığından süreli yayınlar için ISSN, diğer yayınlar için ise ISBN numarası alınır.

 

            Hüküm bulunmayan haller

Madde 13 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlarda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

            Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 14 – (1) Bu Yönerge ile daha önce yürürlükte olan ve 17 Şubat 2009 tarih ve 326 sayılı Bakan onayı ile yürürlüğe giren “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Yayın Yönergesi” bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

 

            Yürürlük

Madde 15 – (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

            Yürütme

Madde 16 – (1) Bu yönerge hükümlerini Merkez Başkanı yürütür.