İŞYERİ DÜZEYİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI VE DİĞER SOSYAL DİYALOG MEKANİZMALARININ GELİŞTİRİLMESİ

  • : TAMAMLANMIŞ PROJELER

İşyeri Düzeyinde Sosyal Diyalogun Geliştirilmesi İçin İşyeri Sendika Temsilcileri, İşçi Temsilcileri ve Şube Yöneticilerinin Eğitimi ve Katılım Gruplarının Etkinliğinin Arttırılması

 

1. TANIM

 

1.1. PROJENİN İSMİ

İşyeri Düzeyinde Sosyal Diyalogun Geliştirilmesi İçin İşyeri Sendika Temsilcileri, İşçi Temsilcileri ve Şube Yöneticilerinin Eğitimi ve Katılım Gruplarının Etkinliğinin Arttırılması

1.2. PROJE ALANI

Sendikalaşma Oranının Yüksek Olduğu İlk 25 Şehir ve İyi Uygulama Örneklerinin İnceleneceği İki Yurtdışı Şehir

      1.3. PROJE ÖZETİ

Bu projede sendikalaşma oranının yüksek olduğu 25 ilde, sendikaların şube yöneticileri, çalışanları, işyeri sendika temsilcileri ve işçi temsilcilerinin, yönetime katılmayı düzenleyen yerel mevzuat hükümleri ve AB direktifleri ışığında bilinçlendirilmesi için eğitim seminerleri gerçekleştirilecek ve yerel düzeyde sendika temsilcileri, işçi temsilcileri ve şube yöneticilerinin konuyla ilgili görüşleri niteliksel araştırma yöntemleri kullanılarak toplanacak; araştırma verilerine dayanılarak “Türkiye’de İşyeri Düzeyinde Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesinde Sendikaların Rolü ve Önerileri” başlıklı bilimsel bir rapor hazırlanacaktır. Ayrıca, yurtdışındaki iyi uygulama örnekleri İtalya ve Romanya’da iki iyi uygulama örneğinden yola çıkılarak incelenecek ve sonuçlar rapora eklenerek Türkiye’de sosyal taraflara dağıtılacaktır.

1.4. PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ

 

Bu projede sendikaların sosyal diyalog konusunda en küçük ölçek olan işyerindeki örgütlenmelerinin itici gücünü oluşturan aktörlerin yönetime katılma, görüş belirtme,  danışma, bilgilendirme ve müzakere gibi konularda, İş Hukuku, Sendikalar Hukuku, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde donanımlı hale getirilmelerine çalışılacaktır. Bu amaçla mevzuatta öngörülen kurulların işlevselliklerinin artırılması için eğitim seminerleri gerçekleştirilecektir.

Projenin hedefi; sendikaların istatistikleri ve talepleri dikkate alınarak belirlenen toplam 25 ilde (Konfederasyonlarla yapılacak görüşmeler doğrultusunda kesinleştirilecek illerde) düzenlenecek seminerlerle, o ilde örgütlü olan tüm sendikalara ait şube yöneticileri, çalışanları, işyeri sendika temsilcileri ve işçi temsilcilerinin iş sağlığı ve güvenliği kurulu, yıllık ücretli izin kurulu, toplu iş sözleşmeleri ile kurulan kurullar ve diğer katılmalı yönetim mekanizmaları içindeki görevlerini daha etkin bir şekilde yapmaları sağlanacaktır. Ek olarak iyi uygulama örneklerinin incelenerek Türkiye’de tanıtılması sağlanarak yeni bir model sunulacaktır. Son aşamada konuyla ilgili bilimsel bir araştırmanın yapılması ve yayınlanmasıyla birlikte Türkiye’deki mevcut durumu yerel sendikacılar düzeyinde tespit edilip, sorunların çözümü ve yönetimi için önerilerde bulunulacaktır.

1.5. PROJE GEREKÇESİ

Türkiye’de bu konuyla ilgili yasal mevzuat ve gereksinim olmasına rağmen uygulama yetersiz kalmaktadır. Bununla birlikte gerek AB İlerleme Raporları (2009, 2010) ve ILO belgelerinde konunun önemine değinilmekte ve Türkiye’de işyeri düzeyindeki işçi-işveren ilişkilerinin geliştirilmesinin önemi vurgulanmaktadır. Mevcut uygulamaların etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için bu konuda sosyal taraf temsilcilerinin gerekli ve yeterli bilgiyle donatılması gerekmektedir.

1.5.1. MEVCUT DURUM, İHTİYAÇLAR VE PROBLEMLER

Merkezimizde bu projeyi gerçekleştirmek için organizasyonel süreçlerin yürütümü, iller düzeyinde uygun seminer salonları, uzman konuşmacı temini (ulusal ve/veya uluslararası uzman) ve seminerde kullanılacak çeşitli sarf malzemeleri için yeterli kaynak bulunmamaktadır.

 

1.5.2. PROJEDEN DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI YOLDAN FAYDA SAĞLAYACAK GRUPLAR

Yapılacak bu faaliyetlerle Konfederasyonlar, onların altında örgütlenmiş sendikalar, bağımsız sendikalar doğrudan faydalanacaktır.

1.5.3. FAYDA SAĞLAYAN GRUPLARIN NEDEN SEÇİLDİĞİ

Projede belirtilen hedef kitle, Türkiye’de işyeri düzeyinde sosyal diyalogun etkili bir şekilde işlemesi için aktif olarak rol alan gruptan seçilmiştir. Bunun temel nedeni: gerek AB gerekse ILO belgelerinde Türkiye’de işyeri düzeyinde sosyal diyalogun yetersiz seviyede olduğunun bir eleştiri olarak uluslararası platformda ve resmi belgelerde dile getirilmesidir.

1.6. PROJEDE UYGULAMA ADIMLARI

-Proje ekibinin oluşturulması için Konfederasyonlarla görüşmeler yapılması ve planlama,

-Sosyal taraflarla seminer programının yapılacağı illerin belirlenmesi ve seminer programının içeriğinin hazırlanması,

-Seminer organizasyonunun ve araştırmanın gerçekleştirilmesi,

-Seminer organizasyonunun ve araştırmanın sonuçlarının değerlendirilmesi,

-Proje Faaliyet Raporunun Yayınlanması,

-Bilimsel Araştırma Raporunun Yayınlaması.

1.7.  PROJENİN KATMA DEĞERİ

Bu proje sonucunda sosyal diyalog mekanizması güçlendirilecek, işyeri sendikal kurulları daha aktif hale getirilecek ve çalışma yaşamının olumlu yönde geliştirilmesine ve iş barışına katkı sağlanacaktır. Ayrıca bu organizasyonla ÇASGEM’in tanıtımına da katkı sağlanacaktır.

1.7.1. DEĞERLENDİRME MEKANİZMASI

İşyeri sendika temsilcileri ve şube başkanları ile yapılacak derinlemesine mülakatlar neticesinde eğitim seminerlerine katılan temsilcilerinin sosyal diyalog ve onun bir aracı olan yönetime katılma mekanizması hakkında bilgileri ve eksiklikleri tespit edilecek ve eğitimler yoluyla arttırılacaktır. Yayınlanacak proje faaliyet raporu ve bilimsel araştırma raporu ile bu konuda Türkiye’deki eksiklerin önüne geçebilmek amacıyla bir politika belgesi oluşturulması ve yasa yapıcılar için yerinden ve doğru bilgi üretilmesi sağlanmış olacaktır. 

1.8. PROJE SÜRESİ VE ZAMAN PLANI

01.01.2012- 31.12.2012

2. PROJE BÜTÇESİ

Projenin bütçesi 120.000,00 TL’dir.

2.1. PROJE BÜTÇESİ GEREKÇESİ

Bu projenin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan sarf malzemeleri, seyahat, hizmet alımı ve diğer alımlar yapılacaktır.

3. PROJE ÇIKTILARI

Bilinçlenmiş şube yöneticileri, çalışanları, işyeri sendika temsilcileri ve işçi temsilcileri,

İşyerinde Sosyal Diyalogun Güçlenmesi,

İnsana Yakışır İş Ortamının Sağlanması İçin Katkı,

Sosyal taraflarla etkin işbirliği, iş verimliliğinin, iş tatmininin artması, iş kazaları ile meslek hastalıklarının azalması sürecine katkı.

3.1. HEDEF GRUP ÜZERİNDE BEKLENEN ETKİLER

ÇASGEM’in sosyal tarafları bilinçlendirme hizmeti.

 

3.1.1. ŞARTLAR

 

3.1.2. KAPASİTE GELİŞİMİ

Seminere katılacak kişi ve grupların işyerinde sosyal diyalog, katılmalı yönetim konularında bilgi seviyeleri ve donanımları artmış olacaktır.

3.2. YAYINLAR VE DİĞER ÇIKTILAR

Bu projeyle ilgili olarak seminer ilanı, afişler, broşürler, tanıtım kitapçıkları, proje faaliyet raporu ve bilimsel araştırma raporu kitabı ve katılımcılara sertifikalar çıkarılacak ve taraflara dağıtılacaktır.

3.3. PROJENİN ÇOĞALTICI ETKİSİ

Şube yöneticileri, çalışanları, işyeri sendika temsilcileri ve işçi temsilcileri ve bu görevlere aday olan kimselere (işçilere) eğitim ve seminer aldırma fırsatı sunan tarafların bu faaliyetler sonucunda sosyal diyalog ve katılmalı yönetim hakkında bilgi ve bilinç seviyesinde artış, eğitimli sendika yöneticisi, işyeri sendika temsilcisi ve işçi temsilcisi sayısında artış sağlanacaktır. Bu şekilde işyerlerinde mevzuatta öngörülen kurulların yanında endüstri ilişkileri kurulu, işyeri koordinasyon kurulu, kalite çemberi vb. katılmalı yönetim kurulların kurulması ya da mevcut kurullar için bir üst yapı oluşturularak daha etkin işlemelerine ilişkin bir model önerisi yapılacaktır. Bu öneri yapılırken temel çıkış noktası gerçekleşecek araştırma olacaktır. Araştırma Ekim 2012’de kitap olarak yayınlanacaktır.

3.4. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Proje tamamlandıktan sonra, gerçekleştirilen eğitim bir modüle dönüştürülecek ve sosyal taraflara ÇASGEM olarak eğitim konusunda destek sağlanacaktır. Söz konusu eğitim hem ÇASGEM’de hem de talep üzerine istenilen illerde verilmeye başlanacaktır.

3.4.1. KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çalışma hayatında rol oynayan taraflarla işbirliğine gidilerek sürekli eğitim hizmeti sunmak.

4. RİSKLER

Söz konusu çalışmalar yapılırken karşılaşılabilecek büyük çapta bir risk bulunmamaktadır.

PROJE ÖZET BİLGİ FORMU

Ek 2

PROJE TEKLİFİNİN EKLERİ :

— Kapak Sayfa (Ek-1’e bakınız).

— Proje Özet Bilgi Formu (Ek-2’ye bakınız).

— Proje Önerisi Bütçe (Ek-3’e bakınız).

— Projenin Genel Bütçesi (Ek-4’e bakınız).

— Bütçe Ödeme Planı (Ek-5’e bakınız).

— Bütçe Kalemleri (Ek-6’ya bakınız).

—Projenin içeriği ve durumuna göre ek bilgiler, belgeler eklenecektir.

UYARI:

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul’un aldığı karar gereğince, hesaptaki para mevcudu bilgisi alındıktan sonra proje hazırlama yoluna gidilmelidir.   Bilgi için Tel. (312) 296 65 90