• : Profesyonellere Yönelik Eğitimler

Programın Amacı:

İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine işyerinde iş sağlığı ve güvenliği sisteminin nasıl kurulacağının, gerekli çalışmalarının nasıl uygulanacağının, işyerine özgü takip sistemlerinin, raporlamaların ve dosyalamaların nasıl yapılacağının bilgi ve becerisini kazandırmayı sağlamaktır.  

 

Programın İçeriği:

 • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Prensipler
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar
 • Roller ve sorumlulukların tanımlanması
 • İletişim prosedürlerinin tanımlanması
 • Saha denetimleri ve Kontrol listesi ile eksik belirleme
 • Saha denetimin resimleme metodu ile yapılması ve raporlanması (Örnek raporlar incelenecektir)
 • Saha denetiminin dokümantasyonu
 • Saha denetimi yapılırken işletmelerde kullanılan makine ve ekipmanlarda dikkat edilecek yasal mevzuatlar maddelerinin incelenmesi
 • Yasal uygunluk denetimlerinin yapılması ( Doküman + Saha)
 • İşyerine özgü dokümantasyon, raporlama ve takip sitemi oluşturma
  • Yapılan işe göre operasyonel talimat ve prosedürlerinin hazırlanması
  • Yıllık çalışma planı hazırlama
  • Yıllık periyodik takip sistemini oluşturma
  • Yıllık değerlendirme planı hazırlama
  • Patlamadan korunma dokümanı içeriğinde olması gerekenler
  • İş güvenliği eğitim ihtiyaç analizi yapma, yıllık eğitim planı hazırlama ve takip sisteminin oluşturulması
  • İSG yönergesinin hazırlanması ( ISG kurulları tarafından)
  • Çalışma İzin Sistemi Uygulanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun (İSGK) yasal mevzuat kapsamında kurulması
  • Onaylı   defter  doldurma uygulaması 
  • İSGK’lunun atama ve duyuru yazılarının hazırlanması
  • İSG kurul üyelerinin eğitimleri
  • İSGK toplantısının yapılması ve toplantıda görüşülecek konuların irdelenmesi
  • İSGK toplantı raporu formunun oluşturulması ve yazılmasının irdelenmesi
  • İSGK toplantı raporunun uygulamalarını takip etme metotları

 

 • Acil durum planlarının oluşturulması ve örnek çalışma
  • İşletmelerde karşılaşılabilecek acil durumların hazırlanması, önlemlerinin belirlenmesi  ve dökümantasyonu
  • İşletmede yapılacak tatbikatların planlanması
  • İlkyardım, tahliye ve söndürme eğitimlerinin planlaması
  • İşletmede yapılacak tatbikatlarda dikkat edilecek hususlar
  • İşletmede yapılacak tatbikatların tutanaklarının hazırlanması
 • Sağlık gözetimi
  • İşe giriş muayenelerinin yaptırılması
  • Periyodik sağlık muayenelerinin belirlenmesi
  • Sağlık kayıtlarının takibi ve revir istatistiklerinin hazırlanması
  • İşe özgü sağlık muayenelerinin yaptırılması
  • Özel risk grubu personellerinin sağlık gözetimleri
 • Risk Değerlendirmesi
  • Risk değerlendirme ekibinin oluşturulması
  • Risk değerlendirme ekip üyelerinin eğitimi
  • İşletmede risk değerlendirmesinde dikkat edilecek hususlar
  • İşletmede risk değerlendirme prosedürünün hazırlanması
  • Risk değerlendirme analizinin yapılması ve risklerin derecelendirilmesi
  • Risk değerlendirme analizi sonucu aksiyon planının oluşturulması
  • Saha bildirim formlarının ve ramak kala kayıtlarının oluşturulması ve takip sisteminin kurulması
  • Ekipmanların gruplandırılması ve seçimi ( Parlayıcı ve patlayıcı ortamlar)
  • Koruma tiplerinin belirlenmesi
  • Patlama riski olan alanlarda (Zonlarda) Exproof ekipmanın seçimi, sınıflandırılması
  • Kimyasal Maddelerle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik kuralları
 • Kimyasal tehlikelerin yönetilmesi
 • Adlandırma, Sınıflandırma ve Etiketleme
 • Özel Risk Kodları
 • Kimyasalların Güvenli Depolanması
 • Genel Depolama Kuralları
 • Tehlikeler ve Endüstriyel Hijyenin Önemi
 • Risk Değerlendirme çalışmalarının yapılması
 • Malzeme Güvenlik bilgi Formunun oluşturulması
 • Kimyasal döküntülerle mücadele tatbikatının yapılması ve raporlanması
 • Kişisel Koruyucu Donanımların seçilmesi ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması
 • KKD teslim/zimmet formları
 • KKD'lerin etkinliğinin değerlendirilerek gözden geçirilmesi
 • Çalışanlara KKD eğitimi verilmesi
 • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluklar. Örnek davalar ve Yargıtay kararları
 • İletişim Teknikleri
  • Çalışan Eğitimlerinde kullanılabilecek yöntemler ve dikkat edilmesi gereken hususlar
  • İSG Profesyonelleri – Çalışan iletişimi
  • İSG Profesyonelleri -  Çalışan Temsilcisi iletişimi
  • İSG Profesyonelleri – İşveren İletişimi 
 • Kaza Prosedürleri ve kaza sonrası yapılacaklar

Saha Uygulaması

Olası 4 Kaza senaryosu üretilerek (Patlama/yangın, Mekanik Sıkışma, Yüksekten Düşme ve Elektrik kaynaklı iş kazaları) bildirim/kayıt altına alma işlemleri. Temsili olarak seçilen işyerinin Acil Eylem Planı, Risk Değerlendirme ve Patlamadan Korunma Dokümanının olası iş kazası senaryoları üzerinden gözden geçirilmesi ve mühendislik önlemleri ile söz konusu dokümanların revize edilmesi.

 

Katılımcı Sayısı: 12-16 kişilik grup

Katılımcı Profili: İSG Profesyonelleri