Akran Mentorum (Engelli Gençlere Uzaktan Mentorluk Yapmayı Kolaylaştırıcı Mobil Akran Mentorluğu Uygulaması Geliştirme Projesi) 

 
:0,00 
:% 0
:29 Ağustos 2018
:14:00
:Pazar
:
:
:
:

2017-1-TR01-KA205-039752 Kodlu “Mobile Youth Peer Mentoring Application to Facilitate Distance Mentoring Guidance for Youth with Disabilities (Engelli Gençlere Uzaktan Mentorluk Yapmayı Kolaylaştırıcı Mobil Akran Mentorluğu Uygulaması Geliştirme)”  isimli proje Türkiye Ulusal Ajansı tarafından onaylanmış ve planlandığı şekliyle 1 Eylül 2017 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanmış ve 31 Ağustos 2019 tarihinde ise bitirilmesi öngörülmüştür.

Proje kapsamında Türkiye, Romanya ve Bulgaristan’dan ortaklıklar kurulmuş ve faaliyetler devam ettirilmektedir.

Projenin Ortakları

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)
 • Gazi Üniversitesi
 • Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 • REDVET-Uluslararası Mesleki Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği, Türkiye
 • ZGURA-M Ltd, Bulgaristan
 • Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Din Iasi, Romanya

 

Projenin Amaç ve Hedefleri

 • Engellilere yönelik farkındalık kazandırılması,
 • Engelli bireylere akran mentorluğu için eğitim çerçevesi geliştirilmesi,
 • İyi uygulama örneklerinin Türkiye’ye uyarlanması,
 • Engelli gençlere akran desteğinin işte ve okulda sağlanması,

 

Projeyle engelli gençler, engelli gençlere akran öğrenci ve iş arkadaşlarından mentor olarak çalışmaya gönüllü olanlar, STK’lar ile sosyal tarafların bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Bu amaçlar için proje sonunda;

 • Engelli gençlere yönelik akran mentorluğu için pedagojik çerçeve oluşturulması,
 • Genç mentorlar için çalışma kılavuzu hazırlanması,
 • Genç akran mentorluk aracının etki değerlendirmesi yapılması (Pilot uygulama),
 • Mobil mentorluk uygulaması (Android Tabanlı) hazırlanması hedeflenmektedir.

 

İrtibat Kişisi

Kübra ÖZTÜRK SEVER, ÇSG Eğitim Uzmanı, kubra.ozturk@csgb.gov.tr

 

Proje Web Sayfası

http://www.mypeermentor.eu

 

EURAVON PROJESİ 

 
:0,00 
:% 0
:25 Kasım 2016
:09:42
:Pazar
:
:
:
:

EURAVON Hakkında

Gönüllü Çalışmalar Sırasında Yaygın veya Sargın Öğrenme Yoluyla Edinilen Çapraz Yetkinliklerin İzlenmesi, Tanınması Ve Belgelendirilmesi (EURAVON) projesi 4 farklı ülkeden (Türkiye, Bulgaristan, Kıbrıs ve Hollanda) 7 ortak kuruluş tarafından gerçekleştirilen, Erasmus + programı altında (KA2- Gençlik için Stratejik Ortaklık) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir projedir. Proje gönüllülerin hizmet deneyimleri sırasında edindikleri çapraz yetkinliklerin izlenmesini, tanınmasını ve belgelendirilmesini sağlamakta ve sektöre AB hareketliliğini transfer edecek sistematik bir e-öğrenme modülü sunmaktadır.

Gönüllülük Hakkında

Mevcut Durum

 • Gönüllülük için Avrupa Birliği tarafından 2010 yılında yapılan bir araştırma gönüllü sektörünün gelişmesine rağmen gönüllülüğe yönelik uygun bir eğitim yoksunluğunun varlığını ortaya çıkarmıştır.
 • Bu nedenle gönüllülük alanındaki asıl ihtiyaç gönüllüler için, uygun akredite profesyonel bir eğitimin verilmesi ve verilecek eğitimin gönüllülerin hazırlık ve uygulama sürecini desteklemelerine imkân tanıyan araçlar ve yeterlilikler sağlamasıdır.
 • Türkiye, Bulgaristan, Kıbrıs ve Hollanda’da mevcut durumda genç gönüllüler ve gönüllülük için tanımlanmış yasal bir çerçeve programı ve kurallar bulunmamaktadır.
 • Gönüllülük aktiviteleri sırasında kazanılan beceriler yeterli derecede tanınmamakta veya kredilendirilmemektedir.
 • Sivil Toplum Örgütleri için destekleme araçları yeterli değildir.
 • Gönüllülük alanında iyi örnek ve uygulamaları içeren bilgi ve veri tabanı bulunmamaktadır.
 • Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan “Avrupa Birliğinde Gönüllülük” (GHK 2010) isimli araştırmaya göre: Arz ve talep uyuşmazlığı: Gönüllüler kısa süreli projelere hazır ve uygunken; organizasyonlar daha uzun süreli gönüllü profiline ihtiyaç duymaktadır.

 

Hedef Gruplar

 • Gönüllü hizmet programları yöneten kuruluşlar
 • Sivil Toplum Örgütleri
 • Üniversiteler
 • Genç gönüllüler (Türkiye’den en az 500, Bulgaristan, Kıbrıs ve Hollanda’dan en az 100)

Proje Sonuçları

Çıktılar

 • O1:  Değerlendirilmiş Anket Bulguları
 • O2: Tanımlama ve sertifika sistemi
 • O3: Sivil hizmetlerde yeterlilik uygulama rehberi
 • O4: Eğitim kiti
 • O5: Uygunluk Raporu
 • O6: Proje web sitesi, E-Öğrenme Modülü

Gençlerin karma öğrenme hareketliliği

 • C1 Bulgaristan hareketliliği
 • C2 Kıbrıs hareketliliği
 • C3 Türkiye hareketliliği

Çoğaltıcı Etkinlikler

 • E1: Proje Kapanış Konferansı (Türkiye)

İletişim

Mehmet ALTUNBAŞ, ÇSG Eğitim Uzmanıstratejiedu@gmail.com

 

Proje Web Sayfası

http://euravon.ybu.edu.tr

 

 

 

 

ÇASGEM'İN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEKNİK DESTEK PROJESİ 

 
:0,00 
:% 0
:05 Şubat 2016
:14:23
:Pazar
:
:
:
:

Genel Hedef

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi’ne (ÇASGEM) kapasite oluşturma desteği sağlayarak daha vasıflı bir işgücü, iyileştirilmiş çalışma koşulları, çalışanların hakları ve sorumlulukları, iş sağlığı ve güvenliği aracılığıyla Türkiye’de işgücü piyasasını geliştirmek ve insan onuruna yakışır çalışma ortamı sağlamak.

 

Projenin Amacı

ÇASGEM’in eğitimleri ile pazarlama ve araştırma faaliyetlerinin tasarlanması, geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi konusundaki kapasitesinin AB Sosyal Politika ve İstihdam Müktesebatı doğrultusunda, özellikle şu yollarla artırılması amaçlanıyor:

 • Çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanları ve yardımcılarının eğitim tasarlama, geliştirme ve gerçekleştirmede, yüksek nitelikli eğitim modülleri ve bir e-eğitim sistemi tasarlamada kapasitelerinin geliştirilmesi.
 • ÇASGEM’in pazarlama ve araştırma kapasitesinin görünürlük faaliyetleri ve araştırma programları ile artırılması.
 • ÇASGEM için daha etkili bir kurumsal yapı tasarımının sağlanması.

 

Projenin Temel Hususları

Projenin temel faaliyet alanları, olumlu kurumsal değişim ile güçlü ve sürdürülebilir bir kapasite oluşturulmasını gerçekleştirmek için gerekli olan proje tasarımı ve yaklaşımının çerçevesini belirlemektedir. Bu faaliyet alanları arasında yönetim sürecinde değişim gereksinimi, özel sektör ve sivil toplum ile işbirliğinin geliştirilmesi, sosyal taraflar, eğitim ve araştırma kurumları ve akademik kurumlar ile işbirliği, pazarlama ve görünürlük, insan kaynakları becerileri, teknik randıman ve kurum yapılandırma sürecinin sürdürülebilirliği, uygulanabilir ve ihtiyaca göre belirlenen çözümlerin geliştirilmesi ve eksiksiz, ilerlemeci ve bütünleşik öğrenimin temin edilmesi gibi başlıklar bulunmaktadır.

 

Faaliyetler

Proje’nin yapısı üç teknik bileşenden oluşmaktadır:

Bileşen 1: Eğitim

Bileşen 2: Pazarlama ve Araştırma

Bileşen 3: Merkezin Yeni Yapısı

Bunların yanı sıra, bir başlangıç aşaması ve bir proje kapanış aşaması gerçekleştirilecektir. Her bir bileşen, Görev Tanım Belgesi gereğince bir sonuç alanını hedeflemekte ve toplam 16 özgün faaliyet içermektedir.

Proje Süresi

Proje resmi olarak 14 Ocak 2015’te başlamıştır ve 24 ayda uygulanacaktır.          

 

 

 

 

 

 

 

EURODESK TÜRKİYE TEMAS NOKTASI AKREDİTASYONU 

 
:0,00 
:% 0
: Ocak 
::
:Pazar
:
:
:
:

ÇASGEM’in uluslararası işbirliğini artırmak üzere Şubat 2012 itibari ile yoğun bir çalışma başlatılmış ve Avrupa Birliği kapsamında yürütülen hibe programlarına proje başvurusu yapılmıştır. Başvurusu yapılan, kabul edilen ve uygulama süreci tamamlanan/devam eden projeleri ve ayrıntıları aşağıda ifade edilmiştir.

 

ÇASGEM 02.07.2012 tarihinde Eurodesk Temas Noktası olmak için T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı)’na başvuruda bulunmuş ve 20.09.2012 tarihinde yapılan duyuruda başvurunun olumlu olduğu belirtilmiştir. 24.09.2012’de imzalanan sözleşme ile ÇASGEM resmi olarak Eurodesk Türkiye Temas Noktası olmuştur.

Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağı olup Avrupa genelinde 1000’den fazla temas noktası vardır. Bu kapsamda Eurodesk Türkiye Temas Noktaları, Türk Ulusal Ajansı tarafından, gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiş kuruluşlardır.

Eurodesk Türkiye Temas Noktası olarak ÇASGEM, (maddi, coğrafi, engellilik vb açılardan) dezavantajlı gençleri Avrupa Fırsatları ile ilgili bilgilendirebilecek ve birçok gencin yurtdışı deneyimi yaşamasına aracılık ederek kaliteli işgücü piyasasının oluşmasını sağlamaya katkıda bulunacaktır.

 

İrtibat noktası olarak ÇASGEM’in hizmetleri şunlar olacaktır:

 •      Ücretsiz soru yanıtlama hizmeti; (e-posta, faks, telefon, ziyaret)
 •      Soru sahiplerine öneri ve yardım hizmetleri,
 •      Avrupa Birliği'nin desteklediği fonlarla ilgili bilgilere erişimin sağlanması,
 •      Eğitimler düzenlenmesi ve destek hizmetleri,
 •      Konferanslar, seminerler ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi,
 •      Kaynak materyallerin basılması ve dağıtılması,


 

 1. DİKKAT! Gençler İş Başında! AB Projesi

Bu proje kapsamında İngiltere, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, Letonya, Sırbistan ve Türkiye’den gelen 21 katılımcı için 6 günlük bir eğitim programı hazırlanmıştır. Bu eğitim programında meslek seçimi/iş hayatı, iş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım ve çevre konulu oturumlar gerçekleştirilmiştir. Proje, 30 Eylül – 5 Ekim 2013 tarihlerinde ÇASGEM’de gerçekleştirilmiştir.

 

 1. Güvenli Mesleki Eğitim

ÇASGEM’in ortak olduğu bu proje kapsamında, ÇASGEM’den 3 uzman Almanya, Hollanda ve İngiltere’de mesleki eğitim veren okullarda –özellikle atölyelerde- iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları yerinde incelemiştir. Proje kapsamında Avrupa’daki iyi uygulama örneklerinin Türkiye’deki mesleki eğitim veren kurumlara entegrasyonunun sağlanması planlanmıştır.

 

 1. “KOBİ'lerde Risk Değerlendirmesi Uygulamalarının İSG Açısından İncelenmesi”

 

ÇASGEM’in yürütmüş olduğu bu projede, Türkiye’den iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren iki sivil toplum kuruluşu ile ortaklık kurulmuştur. Proje kapsamında; AB ülkelerindeki İSG uygulamalarının incelenmesi, KOBİ’lere yönelik Risk Değerlendirmesi eğitim modüllerinin incelenmesi, KOBİ’lerin İSG uygulamalarına bakış açıları, İSG kültürlerinin gözlemlenmesi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Almanya’daki Yasal Kaza Sigortaları ve Önleme Birliği (DGUV) ve Avusturya’daki Mesleki Riskler Sosyal Sigortası (AUVA) kurumları ile işbirliği kurulmuş ve bu kurumlara 22 uzman çalışma ziyaretinde bulunmuştur. Çalışma ziyaretinde elde edilen bilgi ve deneyimleri aktarmak üzere proje raporu hazırlanmaktadır.

 

2015 yılı ve sonrası için:

ÇASGEM’in uluslararası işbirliği ve faaliyetlerini artırmak üzere 2015 yılı ve sonrası için, iş sağlığı ve güvenliği alanında özel konu başlıklarında (koruyucu ve önleyici sistemlerin geliştirilmesi, güvenlik kültürü vb konularda) projeler yürütmesi planlanmıştır. Bu kapsamda Asya ve Avrupa ülkeleri, Kanada ve Amerika’daki kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları başlatılmıştır.