4 NOLU CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Amaç

MADDE 82 – (1) Bu Bölümün amacı; çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin kurulmasına, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 83 – (1) Bu Bölümde geçen;

a)        Bakanlık: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,

b)        Bakan:    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanını,

c)        Başkan:  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanını,

ç)        Merkez: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezini,

ifade eder.

Merkezin görevleri

MADDE 84 — (1) Merkezin görevleri aşağıda gösterilmiştir

a)      Çalışma hayatı, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, işçi ve işveren ilişkileri, istihdam, verimlilik, toplam kalite yönetimi, iş piyasası etütleri, ergonomi, çevre, ilk yardım, iş istatistikleri ve benzeri konular ile işyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek işyeri hekimi, mühendis, teknik eleman, hemşire ve diğer sağlık personeline iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerektiğinde Bakanlık birimleri veya ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte, eğitim programları hazırlamak, eğitim vermek veya eğitim hizmeti satın almak, sertifikalandırmak, bu konularla ilgili araştırmalar yapmak veya yaptırmak.

b)      Bakanlık, bağlı kuruluşlar ile ilgili kuruluşlarının personeli ile özel veya kamu sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki işçi, işveren veya yönetici personel için eğitim, seminer ve konferanslar tertip etmek veya bu konularda tertiplenmiş eğitim, konferans ve seminerlere iştirak etmek.

c)      Çalışma meseleleri üzerinde milli ve milletlerarası bölge seminerleri tertip etmek.

ç)      Çalışma mevzuları ile ilgili araştırmalar ve incelemeler yapmak ve bu mevzularda belge toplamak.

d)      İlgililerin talebi veya muvafakati ile iş yerlerinin çalışma mevzuları ve iş verimi ile ilgili meselelerini inceleyerek istişare ve tavsiyelerde bulunmak.

e)      Türkçe ve yabancı dillerde görev alanı ile ilgili derleme ve neşriyat yapmak ve istatistikler hazırlamak.

Teşkilat

MADDE 85 – (1) Merkezin organları Merkez Başkanı ile Danışma Kurulundan oluşur.

Başkan

MADDE 86   (1) Başkan, Merkezin en üst amiridir ve görevleri şunlardır:

a)      Merkez hizmetlerini mevzuat hükümlerine, kalkınma planları ve yıllık programlara, Merkezin amaçlarına, stratejik planlarına, performans ölçütlerine, hizmet kalite ve standartlarına uygun olarak yürütmek.

b)      Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek ve bu Kurul tarafından alınan kararlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 87 – (1) Danışma Kurulu, Bakanın görevlendireceği Bakan Yardımcısının veya bir genel müdürün başkanlığında; Başkan, Bakanlığın ilgili birimlerinden en az beş temsilci, Sosyal Güvenlik Kurumundan en az dört temsilci, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ile üniversitelerin iş hukuku, sosyal politika, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dallarında çalışanlar arasından Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek iki öğretim üyesinden oluşur. Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumu temsilcileri Bakan tarafından belirlenir.

(2)       Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları Merkezin teklifi ve Bakanlığın onayı ile çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 88 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a)        Merkez ile ilgili yönetmelikler hakkında görüş bildirmek.

b)        Merkezin eğitim, araştırma, danışmanlık, yayın ve diğer faaliyetlerini yönlendirmek.

c)        Merkezin yıllık faaliyetlerini değerlendirmek.

ç) Merkezin çalışmalarının etkinliğini artırıcı önerilerde bulunmak.

Danışma Kurulunun karar süreci

MADDE 89 – (1) Danışma Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının bulunduğu tarafın oyları çoğunlukta sayılır.

Çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanı ve uzman yardımcısı istihdamı

MADDE 90 – (1) Merkezde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun ek 41 inci maddesine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanlan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcıları istihdam edilebilir.

Diğer personel istihdamı

MADDE 91 – (1) Merkezde, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre yerli veya yabancı sözleşmeli personel istihdam edebilir.

Sınavlar ve belgeler

MADDE 92 – (1) Merkez tarafından düzenlenen eğitim ve seminerlere katılanlar, gerektiğinde sınava tabi tutulurlar ve başarılı olanlara sertifika veya katılım belgesi verilir