Çalışma Hayatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Mevzuat Eğitimi

Eğitimin/Seminer Faaliyetinin Adı

 

Çalışma Hayatında657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Mevzuat Eğitimi

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 

 

 

 

 

 • Konu Başlıkları
 • Kamu Personel Rejimi
 • Kamu Görevlisi Tanımı/Türleri/Gruplandırılması
 • Devlet Memurları Kanununun Dayandığı Temel İlkeler
 • Mesleğe Alınma Şartları Ve Süreci
 • Aday Memurluk
 • Memurların Ödevleri/Sorumlulukları/Hakları/Yükümlülükleri
 • Memurlukta Kademe İlerlemesi İle Derece Yükselmesi
 • İzin Hakları
 • Memur Özlük Dosyası
 • Başarı, Üstün Başarı Değerlendirmesi Ve Ödül
 • Memurların Disiplin Soruşturması Ve Disiplin Cezaları
 • Memurlar Hakkında Ceza Soruşturması Ve Kovuşturması
 • Memurluğun Sona Ermesi Nedenleri
 • Kamu Görelileri Etik Kurulu

 

 

 

Hedef & Kazanım

 

 

İstihdam şekilleri kamuda ve özel teşebbüslerde birbirinden farklıdır. Bu farklılık tabi olduğu hukuk açısından da farklı bir rejime tabi olmayı gerekli kılmıştır. Farklı rejime tabi olma kendine has kural ve kaideleri de beraberinde getirmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile kamuda istihdam şekilleri belirtilmiştir. Özel olarak memurların mesleğe kabul edilmesinden meslekten ayrılıncaya kadar arada geçen süre zarfını detaylı bir şekilde düzenlemiştir. Tabi olduğu rejim itibariyle kendine özgü kuralları olan bu kanunun, memurlar tarafından bilinmesi ve öğrenilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda hali hazırda çalışan personelin kanun çerçevesinde bilgilendirilmesi önemli bir konu arz etmektedir. Bu bilgilendirme semineri ile ihtiyaç duyulan alan ve konularda ilgili personel donanımlı hale gelecek olup; kamu personel sisteminin öğretilmesi sağlanacaktır. Amaç, ilgili personelin bilgilendirilerek meslek yaşamlarında hak ve yükümlülüklerinin farkında olacak şekilde çalışmalarına nitelik kazandırmak suretiyle yön vermektir.   

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar

 

 

 

 

30 kişilik Gruplar halinde, ihtiyaç duyulan alan ve konularla ilgili talepte bulunan,  kamu görevinde istihdam edilen personellere yönelik.

 

Süre

 

 

1 gün - 6 Saat

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

 

 

20 - 30 kişi