ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DANIŞMA KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 31/12/2003


Resmi Gazete Sayısı: 25333

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ ve KAPSAM

MADDE - I

Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir

DAYANAK

MADDE - III

Bu yönetmelikte geçen;

  • Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
  • Bakan : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,
  • Eğitim ve Araştırma Merkezi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezini,
  • Başkan : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanını,
  • Kurul : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

ifade eder.

İkinci Bölüm

Üyelerin Seçimi ve Görevlendirilmesi

MADDE - IV

Kurul, Bakanın görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında; Başkan, Çalışma Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden en az genel müdür yardımcısı düzeyinde birer temsilci, İş Teftiş Kurulu Başkanının görevlendireceği bir baş iş müfettişi, Bakanlık Personel Dairesi Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koordinasyon Daire Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ile üniversitelerin iş hukuku, sosyal politika, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dallarında çalışanlar arasından Yüksek Öğretim Kurulunca görevlendirilecek iki öğretim üyesinden oluşur.

KURULUN GÖREVLERİ

MADDE - V

Danışma Kurulunun Görevleri Şunlardır;

  • Eğitim ve Araştırma Merkezi ile ilgili yönetmelikler hakkında görüş bildirmek,
  • Eğitim ve Araştırma Merkezince çalışma hayatı, sosyal güvenlik, işçi-işveren ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği, işyeri hekimliği, toplam kalite yönetimi, iş teftişi, istihdam, verimlilik, iş piyasası etütleri, ergonomi, çevre, ilk yardım, iş istatistikleri ve benzeri konulardaki eğitim, araştırma, danışmanlık, yayın ve diğer faaliyetlerini yönlendirme,
  • Eğitim ve Araştırma Merkezinin yıllık faaliyetlerini değerlendirmek,
  • Eğitim ve Araştırma Merkezinin çalışmalarının etkinliğini artırıcı ve bu çalışmaların performansının geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,
  • Eğitim programının ve araştırma konularının güncel gelişmelere göre yenilenmesi, yayın konularının ihtiyaca cevap verebilmesi ve kalitenin yükseltilmesi, Danışmanlık fonksiyonunun geliştirilmesi konularında tavsiyelerde bulunmak.

KURULUN ÇALIŞMA ESASLARI

MADDE - VI

Kurulun toplantı tarihinden önce idari ve mali faaliyet raporları ile toplantı gündemi, toplantıya katılacak temsilcilere toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderilir. Bu raporlarda Eğitim ve Araştırma Merkezinin gelecek çalışma dönemine ait politikalarına ilişkin görüş, proje, program ve teklifler de yer alır. Bu raporlar ve teklifler değerlendirilmek suretiyle gündem hazırlanır.

TOPLANTI ve KARAR

MADDE - VII

Kurul her yıl Kasım ayının ikinci haftasında Başkan tarafından belirlenecek gün ve önceden üyelere duyurulan gündeme göre toplanır. Bakan, gerekli görmesi halinde Kurulu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu mevcut üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylamada oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı görüş esas alınır. Danışma kurullarının çalışmalarında vardıkları sonuçlar ve aldıkları kararlar, Kurul raportör üyesi tarafından tespit olunur ve hazır bulunan üyelere imzalattırılarak muhafaza altına alınır.

SEKRETERYA HİZMETLERİ

MADDE - VIII

Kurulun sekreterya işleri Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından yerine getirilir.

Üçüncü Bölüm

Son Hükümler

YÜRÜRLÜK

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.