ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı personelinin disiplin amirlerinin tespiti amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirlerinin tayin ve tespitine dair esaslar

MADDE 4 – (1) Başkanlık personelinin disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (Değişik:RG-26/1/2019-30667)

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

 

 

(Değişik:RG-26/1/2019-30667)  EK-1

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

Başkan

Bakan Yardımcısı

Bakan

Başkan Yardımcısı

Başkan

Bakan Yardımcısı

I. Hukuk Müşaviri

Başkan

Bakan Yardımcısı

Hukuk Müşaviri

I. Hukuk Müşaviri

Başkan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı

Başkan Yardımcısı

Başkan

Şube Müdürü, Araştırmacı, Sayman

Başkan Yardımcısı

Başkan

Diğer Personel

Şube Müdürü

Başkan Yardımcısı