ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Tanımlar
 
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin görevlerini, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. Bu Yönerge, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde çalışan personeli kapsar.
Dayanak
Madde 2- Bu Yönerge, 15 Temmuz 2018 Tarihli ve 30479 Sayılı Resmı Gazete ve 4 Nolu Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 84 ve 796 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- Bu Yönergede geçen;
Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını, Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
Eğitim ve Araştırma Merkezi : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezini, Başkanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığını,
Başkan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanını, ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Kurumun Görevleri Eğitim ve Araştırma Merkezi Teşkilatı
 
Madde 4- Eğitim ve Araştırma Merkezi; aşağıda belirtilen birimlerden oluşur.
a) Başkanlık,
b) Danışma Kurulu,
c) Hukuk Müşavirliği,
ç) Şube Müdürlükleri,
d) Döner Sermaye İşletmesi ve
e) Sosyal Tesis İşletmesi.
 
 
Eğitim ve Araştırma Merkezinin Görevleri
 
Madde 5- (1) Eğitim ve Araştırma Merkezinin görevleri şunlardır:
a) Bakanlık, bağlı kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarının personeli ile özel veya kamu sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki işçi, işveren veya yönetici personelin eğitimlerini sağlamak amacıyla; çalışma hayatı, sosyal güvenlik, işçi işveren ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği, işyeri hekimliği, toplam kalite yönetimi, iş teftişi, istihdam, verimlilik, iş piyasası etütleri, ergonomi, çevre, ilk yardım, iş istatistikleri ve benzeri konularda eğitim programları hazırlamak, seminerler düzenlemek ve bu konular ile ilgili araştırmalar yapmak,
b) Çalışma ve sosyal güvenlik sorunları üzerine ulusal ve uluslararası bölge seminerleri düzenlemek,
c) Çalışma ve sosyal güvenlik konularında araştırma ve incelemeler yapmak ve bu konularda gerekli bilgi ve belgeleri toplamak,
ç) İşyerlerinin çalışma konuları ve iş verimi ile ilgili sorunlarını, ilgililerin ve iş sahiplerinin olurunu alarak incelemek ve bu konularda önerilerde bulunmak,
d) Türkçe ve yabancı dillerde amacına uygun derlemeler yapmak ve yayınlarda bulunmak,
e) Amacına uygun bir şekilde yerli ve yabancı yayın, dokümantasyon, filmler, fotoğraflar ve slaytlar temin ederek, bunlardan yeterince faydalanılmasını sağlamak.
 
 
Başkanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 
Madde 6- (1) Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Eğitim ve Araştırma Merkezinin görevlerinin gerektirdiği çalışmaların planlanmasını ve bu planların uygulanmasını sağlamak, çalışmaları takip etmek, değerlendirmek ve buna göre gerekli tedbirleri almak,
b) Danışma Kurulu'nu toplantıya çağırmak,
c) Danışma Kurulu'nun tespit etmiş olduğu faaliyetleri Bakanlığın onayına sunmak,
ç) Eğitim ve Araştırma Merkezinin bütün çalışmalarını izlemek, denetlemek ve koordine etmek,
d) İş ve görev tanımına göre gerekli yetki ve sorumlulukları tespit etmek ve görev dağılımı yapmak,
e) Eğitim ve Araştırma Merkezinin iş akışını düzenlemek, araştırma, yönetim çalışmalarını izlemek, koordineli çalışmayı sağlamak amacıyla personelle toplantılar yapmak,
f) Eğitim ve Araştırma Merkezinin görevlerini en iyi şekilde yapabilmesi için gerekli mali kaynakları, alt yapıyı, yazılım ve donanımı temin etmek,
g) Eğitim ve Araştırma Merkezine intikal eden konuları inceleyip, karara bağlamak,
ğ) Eğitim ve Araştırma Merkezinin görev alanını ilgilendiren  konularda  Bakanlığın  diğer birimleri ile işbirliği yapmak,
h) Yapılan iş ve işlemlerin sonuçlarını gözden geçirmek, değerlendirmek ve iyileştirme ile ilgili tedbirleri almak,
ı) Eğitim ve Araştırma Merkezinin, kalite politikası ve kalite hedeflerini oluşturmak, kaynakların mevcudiyetini güvence altına almak, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesine yönelik taahhütlerin yerine getirilmesini sağlamak ve ayrıca toplumun memnuniyetinin artırılması için şartlarını belirlemek ve belirlenen şartların yerine getirilmesini sağlamak,
i) Döner Sermaye ve Sosyal Tesis İşletmesinin faaliyetleri ve görevleri ile ilgili hizmetleri kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetmek.
 
 
(2) Başkan, bu görevlerin yerine getirilmesinden dolayı Bakanlık Makamına karşı sorumludur. Başkan bazı yetkilerini Başkan Yardımcılarına devredebilir, ancak bu yetki devri Başkanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
 
Başkan Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 
Madde 7- (1) Başkan Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Başkanlığın görevlerinin yerine getirilmesinde Başkana yardımcı olmak,
b) Başkanın bulunmadığı yer ve zamanlarda Başkana vekalet etmek ve Başkanlığı temsil etmek,
c) Başkanın vereceği diğer benzeri görevleri yapmak.
 
(2) Başkan Yardımcıları, kendilerine verilen görevlerden dolayı Başkana karşı sorumludur.
 
 
Danışma Kurulunun Görevleri
Madde 8- (1) Danışma Kumlu'nun görevleri şunlardır:
a) Eğitim ve Araştırma Merkezi ile ilgili yönetmelikler hakkında görüş bildirmek,
 
b) Eğitim ve Araştırma Merkezinin eğitim, araştırma, danışmanlık, yayın ve diğer faaliyetleri hakkında görüş bildirmek,
c) Eğitim ve Araştırma Merkezinin yıllık faaliyetleri hakkında görüş bildirmek,
ç) Eğitim ve Araştırma Merkezinin çalışmalarının etkinliğini artırıcı önerilerde bulunmak.
 
 
Hukuk Müşavirliğinin Görevleri
Madde 9- (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından verilecek hukuki konularda görüş bildirmek ve bunlarla ilgili işlemleri yapmak,
b) Eğitim ve Araştırma Merkezi ile ilgili kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuat tasarılarının hazırlanmasına katılmak ya da hazırlanan tasarıları inceleyerek görüş bildirmek,
c) Bakanlıklarca ya da öteki kuruluşlarca hazırlanan ve Eğitim ve Araştırma Merkezine gönderilen kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuat tasarılarını incelemek suretiyle Eğitim ve Araştırma Merkezinin görüşünü belirlemek,
ç) Eğitim ve Araştırma Merkezinin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Başkana sunmak.
d) 26/9/2011 tarihli ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.
 
1. Hukuk Müşavirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 10- (1) Hukuk Müşavirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) 9 uncu maddede sayılan görevlerin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak,
b) Eğitim ve Araştırma Merkezi hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli görülen hukuki konularda müşavirlik yapmak,
c) Hukuk Müşavirliğinin çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek.
(2) !.Hukuk Müşaviri, kendisine verilen görevleri tam ve zamanında yapmaktan Başkana karşı sorumludur.
 
Hukuk Müşavirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 11- (1) Hukuk Müşavirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) 9 uncu maddede sayılan görevlerin yürütülmesinde 1. Hukuk Müşavirine yardımcı olmak, Eğitim ve Araştırma Merkezi hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli görülen hukuki konularda müşavirlik yapmak,
b) 1. Hukuk Müşavirinin bulunmadığı yer ve zamanlarda, Hukuk Müşavirliği görevlerinin yerine getirilmesinde 1. Hukuk Müşavirinin görev ve yetkilerini kullanmak,
c) Kendilerine verilen diğer benzeri görevleri yapmak.
(2) Hukuk Müşaviri, kendisine verilen görevleri tam ve zamanında yapmaktan 1. Hukuk Müşavirine karşı sorumludur.
 
 
 
Şube Müdürlerinin Görev ve Sorumlulukları
Madde 12- (1) Şube Müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Şubesini kanun, yönetmelik, ve ilgili mevzuata uygun olarak yönetmek,
b) Şubesi ile ilgili işleri planlamak, uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek,
c) Şube personeli ile ilgili görev tanımlarını yapmak,
ç) Şube personeli arasında iş akışını, iş bölümünü ve iş birliğini düzenlemek,
d) Şubesinin görev tanımına giren alanlarda çalışma gruplarını oluşturmak,
e) Personelin devam/devamsızlığını takip etmek ve bu konuda gerekli işlemi yapmak,
f) Şube personeline ait değerlendirme ve sicil raporlarını, yönetmeliğe uygun olarak doldurmak,
g) Şubesini ilgilendiren konularda ilgili birimlerle işbirliği yapmak,
ğ) Şubesi ile ilgili bilgi, belge ve diğer dokümanların derlenmesini ve korunmasını sağlamak,
h) Görev alanına giren iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yürütmek,
ı) Şubenin çalışma planları ile çalışma raporlarını hazırlamak,
i) Başkanlık Makamı tarafından verilen diğer benzeri görevleri yapmak.
 
(2) Şube Müdürleri bu görevlerinden dolayı Başkan ve Başkan Yardımcılarına karşı sorumludur.
 
Strateji Şube Müdürlüğünün Görevleri
Madde 13- (1) Strateji Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bu Yönergenin 5 inci maddesinde belirtilen, Eğitim ve Araştırma Merkezinin araştırma, planlama ve koordinasyon ile ilgili görevlerini yerine getirmek,
b) Eğitim ve Araştırma Merkezinin kuruluş gayesini ilgilendiren konularda inceleme ve araştırmalarda bulunmak ve teklifler hazırlamak,
c) Eğitim ve Araştırma Merkezi için kısa ve uzun vadeli planlar yapmak,
ç)  Uluslararası Çalışma  Örgütü  ve  benzeri   Uluslararası kuruluşlarla yapılan yazışmaları yürütmek,
d) Yıllık çalışma plan ve projelerini hazırlamak, Danışma Kurulu'na sunmak ve Makam Onayını almak,
e) Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik ile ilgili istatistiki bilgileri derlemek ve Eğitim ve Araştırma Merkezinin faaliyetleri konusunda yıllık istatistiki tabloları hazırlamak,
f) Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında eğitim ve araştırma ile ilgili temel politikaların tespiti amacıyla, gerektiğinde üniversiteler, akademik kuruluşlar ve ilgili diğer  kuruluşlarla işbirliği kurarak araştırmalar yapmak ve yaptırmak,
g) Eğitim ve Araştırma Merkezinin yıllık bütçesini hazırlamak.
 
Yayın ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğünün görevleri
Madde 14- (1) Yayın ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bu Yönergenin 5 inci maddesinde belirtilen, Eğitim ve Araştırma Merkezinin yayın ve dokümantasyonla ilgili görevlerini yerine getirmek,
b) Eğitim ve Araştırma Merkezinin görevleriyle ilgili gerekli yayın ve dokümantasyonları toplamak, Başkanlığın tanıtıcı ve promosyon materyalleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
c) Eğitim ve Araştırma Merkezinin amacına uygun olarak yayınlanacak Türkçe ve yabancı dillerdeki kitap, dergi ve benzer derlemelerin tercüme, baskı ve yayım işlerini yapmak, basılacak yayınları Eğitim ve Araştırma Merkezinin Yayın Kurulu'na sunmak,
ç) Eğitim ve Araştırma Merkezinin amacına uygun bir şekilde gösterilecek yerli ve  yabancı filmler, fotoğraflar ve slaytlar temin etmek ve bunların muhafazasını sağlamak,
d) Eğitim ve Araştırma Merkezinin kütüphanesini düzenlemek ve yararlanılabilir hale getirilmesini sağlamak,
e) Kütüphanede mevcut kitap, dergi ve benzeri derlemelerin muhafazasını sağlamak,
f) Kütüphanedeki dokümanların kontrolünden ve kurumun arşiv hizmetlerinden sorumlu olmak,
g) Eğitim ve Araştırma Merkezinin yayınlayacağı kitap, dergi ve benzeri derleme faaliyetlerinde gerekli çalışmaları yapmak.
 
Eğitim Şube Müdürlüğünün görevleri
Madde 15- (1) Eğitim Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bu Yönergenin 5 inci maddesinde belirtilen, Eğitim ve Araştırma Merkezinin eğitim ile ilgili ana görevlerini yerine getirmek,
b) Seminer, araştırma ve diğer eğitim faaliyet programlarını hazırlamak, uygulamak ve yürütmek,
c) Merkez tarafından düzenlenen eğitim ve seminerlere katılanları, gerektiğinde sınava  tabi tutmak ve başarılı olanlara sertifika veya katılım belgesi vermek,
ç) Üniversiteler, Odalar, Kurum, Kuruluş ve kişilerle gerekli koordinasyonu sağlamak,
d) Gerçekleştirilen ve planlanan eğitimlerle ilgili istatistikleri tutmak ve gerektiğinde Başkan ve ilgili birimlerle paylaşmak.
 
 
 
Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğünün görevleri
Madde 16- (1) Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Eğitim ve Araştırma Merkezi personel politikası ve kadrolarının tespiti ile ilgili esasları belirlemek ve bu konuda önerilerde bulunmak,
b) Eğitim ve Araştırma Merkezi personelinin göreve alınma, görevden çıkarma, yükselme ve benzer özlük işlerini yürütmek,
c) Eğitim ve Araştırma Merkezi personelinin hizmet içi eğitimi ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, ç) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve diğer teknik hizmetleri yürütmek,
d) Genel evrak, ulaştırma, güvenlik, bilgi işlem, telefon haberleşmesine dair hizmet ve faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek.
 
 
Mali İşler Şube Müdürlüğünün görevleri
Madde 17- (1) Mali İşler Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Başkanlığın (Döner Sermaye İşletmesi dahil)  ihtiyacı  olan her türlü  mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin satın alma ve ihale iş ve işlemlerini yürütmek,
b) Merkez tarafından ödeme yapılacak işlemler ile ilgili gerekli olan hak ediş vb ödemeye esas belgeleri hazırlamak (Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden yapılacak olan ödemelere ilişkin ödeme emir belgesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından hazırlanacaktır.)
c) Eğitim ve Araştırma Merkezi personelinin (Döner Sermaye ve Sosyal Tesis dahil) maaş, yolluk, diğer sosyal hak ve tazminatlara ilişkin her türlü özlük işlemlerini yürütmek.
ç) Eğitim ve Araştırma Merkezinde 657 sayılı Kanunun 4/D maddesine göre çalışan personel ile Sosyal Tesis İşçi personelin özlük dosyalarının tutulması ve takibi ile işçi personelle ilgili Sendikal faaliyetleri yürütmek,
d) Sosyal sigorta ve vergisel konularla ilgili Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili mercilerle gerekli koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,
e) Eğitim ve Araştırma Merkezinin satın alma  verilerini  oluşturmak,  tedarikçi değerlendirmesini yapmak,
f) Başkanlık Özel Kalem faaliyetlerini yürütmek,
g) Demirbaş kayıtlarını tutmak, envanterle uyumunu takip etmek, ambar kayıtlarını yapmak ve ihtiyaçların zamanında giderilmesini sağlamak,
 
 
 
Sosyal Tesis İşletmesinin görevleri
Madde 18- (1) Sosyal Tesis İşletmesinin görevleri şunlardır:
a) Sosyal Tesisin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin satınalma ve ihale iş ve işlemlerini yürütmek,
b) Eğitim ve Araştırma Merkezinin satın alma verilerini oluşturmak, tedarikçi değerlendirmesini yapmak,
c) Demirbaş kayıtlarını tutmak, envanterle uyumunu takip etmek, ambar kayıtlarını yapmak ve ihtiyaçların zamanında giderilmesini sağlamak,
ç) Sosyal Tesisin gelir-gider ve banka iş ve işlemlerini takip etmek,
d) Konaklama, yemekhane ve konferans salonlarının idaresini ve tesisten  yararlanma şartlarını ve ücretlerini tespit etmek,
e) Sosyal Tesisin personel sevk ve idaresini yürütmek,
f) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım gibi diğer teknik hizmetleri yürütmek.
 
Döner Sermaye İşletmesinin görevleri
Madde 19- (1) Döner Sermaye İşletmesinin görevleri şunlardır:
a) Çalışma ve sosyal güvenlik konuları ile ilgili mevzuat, araştırma ve bilimsel incelemeleri, belge, kitap, broşür ve benzeri yayınları araştırmak, incelemek ve yayınlamak,
b) Gerçek ve tüzel kişilerin talebi üzerine işyerlerinde çalışma konuları ve çalışma verimi ile ilgili sorunları inceleyerek danışmanlık yapmak,
c) Türkçe ve yabancı dillerde çalışma ve sosyal güvenlik konuları ile ilgili yayınlar yapmak,
ç) Bakanlık, bağlı kuruluşlar personeli ile özel veya kamu sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki işçi, işveren veya yönetici personelin eğitimlerini sağlamak amacıyla;  çalışma hayatı, sosyal güvenlik, işçi  işveren ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği, işyeri  hekimliği, toplam kalite yönetimi, iş teftişi, istihdam, verimlilik, iş piyasası etütleri, ergonomi, çevre, ilk yardım, iş istatistikleri ve benzeri konularda eğitim programları hazırlamak, seminerler düzenlemek ve bu konular ile ilgili araştırmalar yapmak,
d) Risk analizleri yapmak,
e) Avrupa Birliği ile ilgili olarak kurs, seminer ve toplantılar için yurtdışından uzmanlık desteği almak,
f) Eğitim araç ve gereçleri üretmek, üretilen mamulleri talep eden gerçek ve tüzel kişilere satmak.
 
 
 
Şube Müdürlüğü ve birimlerin kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi ve görevlerinin düzenlenmesi
 
Madde 20- (1) Başkanlıkça; Bürokratik işlemlerin azaltılması, hızlı ve etkin karar alınması ile iş verimliliğinin artırılması amacıyla, ihtiyaç halinde yeni Şube Müdürlüğü veya  birim oluşturulabilir, mevcut olanlar birleştirilebilir veya kaldırılabilir.
(2) Şube Müdürlükleri, Döner Sermaye ve Sosyal Tesis İşletmesi ile birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin bu ve buna benzer düzenlemeler de Başkanlıkça yapılır.
 
Döner Sermaye Saymanının (Muhasebe Yetkilisi) görevleri Madde 21- (1) Döner Sermaye Saymanının görevleri şunlardır:
a) Mali işleri ve muhasebe işlemlerini mevzuatta beliı1ilen usullere uygun şekilde yapmak ve yaptırmak,
b) Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliğinde belirtilen defter ve kayıtları tutmak ve tutturmak,
c) Usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödemek ve gelirleri tahsil ettirmek,
ç) Gelir ve giderlere ilişkin her türlü belgeleri, defterleri ve makbuzları saklamak,
d) Ayniyat, ambar ve vezne işlerinin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak,
e) Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak,
t) Banka ve kasada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak,
g) İşletmenin bütün alacak ve borçlarının  zamanında  tahsil  edilmesini  veya  ödenmesini  sağlamak, bu yönde gerekli takibatı yapmak,
ğ) Aylık mizanları, izleyen ayların en geç 9 una kadar düzenlemek,
h) Mali yılın bitimini izleyen 2 ay içinde işletmenin envanterini, kesin mizanını ve bilançosunu düzenlemek ve asılları ile birlikte gelir, gider belgelerini denetim için Sayıştay'a, bilanço ve eklerinin onaylı  birer örneğini de aynı süre içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmek üzere İşletme Müdürüne sunmak,
ı) Veznedar, ayniyat memuru ve ambar memurunu ilgili Kanunlar esasları  dahilinde kontrol etmek,
i) Sayman mutemetleri ile ita amiri mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek, yönetmeliğe uymalarını sağlamak,
j) Muhasebe ile ilgili diğer işleri yapmak,
k) İşletme bütçesini hazırlamak,
1) Başkanlık Makamınca verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.
(2) Sayman, görevlerinden dolayı ilgisine göre   tek başına   veya   tahakkuk memuru (Gerçekleştirme Görevlisi) ve ilgili diğer memurlarla müşterek ve müteselsil olarak sorumludur.
(3) Döner Sermaye Saymanı bu görevlerinden dolayı Başkan ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.
 
 
Eğitim Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev ve Sorumlulukları
 
Madde 22- (1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman ve Uzman Yardımcılarının, Eğitim ve Araştırma Merkezinin görev ve yetki alanına giren konulardaki ana hizmetlerini yürütmek üzere görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Çalışma hayatı alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, uzaktan veya yüz yüze ortamda eğitim vermek veya verdirmek; eğitim faaliyetlerinin ihtiyaç analizi, tasarımı, programlanması, içerik geliştirilmesi, ölçme ve değerlendirmesi gibi bütün aşamalarını geliştirmek ve yürütmek,
b) Bilimsel araştırma, yayın, veri toplama, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak,
c) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık hizmeti vermek,
ç) Başkanlık Makamınca verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.
(2) Eğitim Uzman ve Uzman Yardımcıları bu görevlerinden dolayı Başkan ve bağlı oldukları Başkan Yardımcılarına karşı sorumludur.
 
Uzmanın Görev ve Sorumlulukları
Madde 23- (1) Uzmanların görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Amirlerince mevzuat kapsamında kendisine verilen görevlerle ilgili araştırma yapmak, görüş oluşturmak, planlama yapmak, teklif ve önerilerde bulunmak,
b) Görevlerini tam ve zamanında eksiksiz olarak yerine getirmek,
c) Yaptığı inceleme ve araştırma konuları ile ilgili rapor hazırlamak ve üst amirlerine bildirmek, ç) Kendi alanı ile ilgili dokümanları muhafaza etmek,
d) Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak.
 
Programcının Görev ve Sorumlulukları
Madde 24- (1) Programcının görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Program mantığını tasarlamak ve denemek, programları yazmak ve işletmeye hazır hale getirmek, bilgiyi işlemek için gerekli olan program akış şemalarını ve alt programlarını hazırlamak,
b) Tam, doğru ve verimli bilgisayar programları geliştirmek,
c) Programları gerçek veriler öncesi ve sonrası test etmek,
ç) Program özelliklerinin tamam olduğunu ve standartlara uygunluğunu gözlemek,
d) Özelliklere ve gerekli standartlara uygun program mantığını tasarlamak,
e) Belirtilen programlama dilini kullanarak program  yazmak, kaynak kodlarının saklanmasını sağlamak,
f) Program geliştirme süreçlerini dokümante etmek,
g) Eğitim ve Araştırma Merkezinin standartlarına uygun olarak programları belgelemek, ğ) Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak.
 
Şeflerin Görev ve Sorumlulukları
Madde 25- (1) Şeflerin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Şubenin büro hizmetlerini zamanında ve mevzuata uygun olarak yürütmek,
b) Şubenin bilgi, belge ve dokümanlarını derlemek, dosyalamak ve korumak,
c) Yıllık iş planında belirlenen amaç ve hedefleri süresi içinde gerçekleştirmek,
ç) Büroda görevli personelin görev dağılımını yaparak çalışmalarını koordine etmek,
d) Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak.
(2) Şefler, bu görevlerinden dolayı Şube Müdürlerine karşı sorumludur.
 
 
Muhasebecinin Görev ve Sorumlulukları
Madde 26- (1) Muhasebecinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Verilen görevleri ve tahsilat, ayniyat ve bu işlere ait evrak ve defterler, cetveller ve bilançoyu mevzuat usulüne ve muhasebe planına göre hazırlamak ve düzenlemek,
b) Kurumunun bilumum mali işlemlerini ve hesaplarını yapmak,
c) Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak.
 
 
Veznedarın Görev ve Sorumlulukları
Madde 27- (1) Veznedarın görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak ödeme ve tahsilat yapmak,
b) Tahsil edilen paralarla ödemeleri günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,
c) İşletmeye ait para ve kıymetli evrakı işletmenin kasasında saklamak,
ç) Tahsilat ve ödemeye ilişkin belgelerin dipkoçanları ile kasa defterini ve diğer belgeleri saklamak,
d) Saymanın vereceği diğer benzeri görevleri yapmak.
(2) Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedeki kıymetlerin ziyan veya eksilmesinden doğrudan doğruya sorumludur.
 
 
Mutemedin Görev ve Sorumlulukları
Madde 28- (1) Mutemedin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Eğitim ve Araştırma Merkezinin Döner Sermaye dışındaki mali işlemleri ile ilgili hizmetleri yapmak,
b) Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak
 
 
Taşınır Kayıt ve Taşınır Kontrol Yetlililerinin Görev ve Sorumlulukları
 
Madde 29- (1) Taşınır Kayıt ve Taşınır Kontrol Yetlililerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Eğitim ve Araştırma Merkezinin taşınır işlerini Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre yürütmek,
b) Mevcut demirbaş ve diğer eşya ve malzeme ile mefruşatın, depo giriş, çıkış ve stoklarının kaydını tutmak ve muhafaza etmek,
c) Gelen veya satın alınan eşya ve malzemeyi Muayene Komisyonuna muayene ettirmek ve depoya girişlerini düzenlemek,
ç) Depoya giren eşya ve malzemeyi tasnif etmek, tertipli ve iyi bir şekilde muhafaza etmek, yangın, bozulma ve benzeri tehlike ve zararlardan koruyucu önlemleri almak,
d) Depodaki malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı isteğine dayanarak alındı karşılığında ilgililere vermek,
e) Depo kayıtlarının muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,
f) Depoda saklanan malzeme ve eşyada meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek, kayıttan düşülecek veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yürütmek,
g) Taşınır İdare Hesabını Sayıştay'a vermek.
 
 
Kütüphanecinin Görev ve Sorumlulukları
Madde 30- (1) Kütüphanecinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Kütüphaneyi düzenli, temiz ve bakımlı tutmak,
b) Kitapların kaydı, tasnifi, ciltlenmesi, kitap ve makalelerin katalog fişlerini hazırlamak,
c) İdarenin belirleyeceği şartlarla kitapların personele ödünç verme işlemlerini ve iadelerini takip etmek,
ç) Süreli yayınları fişlerine kaydederek izlemek, noksanlıkları tamamlamak ve cilt birliği sağlananları ci ltleterek kaydetmek,
d) Okuyucu ve araştırmacıların kütüphaneden yararlanmasına yardımcı olmak,
e) Gerekli yayınların takibi ve temini ile yeni gelen kitapların sergilenerek tanıtılmasını sağlamak,
f) Kitapların yıllık sayımı ile sayım ve icmal cetvellerini düzenlemek,
g) Kütüphanedeki kitapların bakım ve muhafazasını sağlamak, ğ) Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak.
 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeninin Görev ve Sorumlulukları
Madde 31- (1) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeninin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Şubedeki çalışmalarla ilgili ham verileri bilgisayara yükleyerek uygun program ve tekniklerle analiz edip işledikten sonra tablo, grafik, resim, şekil halinde kullanıma sunmak,
b) Amirlerince verilen her türlü yazışmayı elektronik ortamda yapmak,
c) Kendisine tahsis edilen bilgisayarı ve diğer donanımı çalışır durumda tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak,
ç) Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak.
 
 
Bilgisayar İşletmeninin Görev ve Sorumlulukları
 
Madde 32- (1) Bilgisayar İşletmeninin görev ve sorumlulukları şunlardır:
 
a) Amirlerince verilen her türlü yazışmayı elektronik ortamda yazmak,
b) Göreviyle ilgili programları kullanarak bilgisayara (data, grafik, resim, şekil, harita vb) her türlü veriyi yüklemek,
c) Kendisine verilen görevleri şubenin diğer personeli ile işbirliği içerisinde yürütmek,
ç) Kendisine tahsis edilen bilgisayar ve diğer donanımı çalışır durumda tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak,
d) Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak.
 
 
Memurların Görev ve Sorumlulukları
 
Madde 33- (1) Memurların görev ve sorumlulukları şunlardır:
 
a) Şubeye gelen her türlü evrak ve dokümanları mevzuata uygun olarak kaydetmek, dosyalamak, çoğaltmak, tasnif etmek, arşivlemek,
b) Şubeden çıkan her türlü yazı ve dokümanı dağıtıma hazırlamak,
c) Büro hizmetlerinde çalışan diğer personelle iş birliği içerisinde olmak, ç) Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak.
 
Teknik Personelin Görev ve Sorumlulukları
Madde 34- (1) Teknik personelin görev ve sorumlulukları şunlardır:
 
a) Eğitim ve Araştırma Merkezinin görev alanı içerisinde yer alan her türlü tesis, tesisat ve aracı kullanıma açmak, bunların bakımını, onarımını, gerektiğinde üretimini yapmak ve sürekli kullanılır durumda tutmak,
b) Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak.
 
 
Hizmetlinin Görev ve Sorumlulukları
Madde 35- (1) Hizmetlinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Eğitim ve Araştırma Merkezinin temizlik ve bakım işlerini yapmak,
 
b) Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak.
 
 
Evrak Memurunun Görev ve Sorumlulukları
Madde 36- (1) Evrak Memurunun görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmesi gereken evrakı zamanında teslim etmek,
 
b) İl dışına gönderi l_ecek evrakı postaya vermek,
c) Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak.
Aşçı, Kaloriferci ile Bekçinin Görev ve Sorumlulukları
 
Madde 37- (1) Aşçı, Kaloriferci ile Bekçinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Görev alanında bulunan işleri yapmak,
b) Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak.
 
 
 
Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 38- (1) Bu yönergede belirtilmeyen kadro unvanlarında çalışan memurlar Kurum mevzuatında belirtilen birimleriyle ilgili kendilerine verilmiş görevleri gereği  gibi  ve  süresi içinde yerine getirmekle yükümlüdürler. Kendilerine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, birim amirince verilecek olan yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından dolaylı Şube Müdürü'ne karşı sorumludurlar.
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
 
 
Madde 39- 12/10/2004 tarih ve 4421 sayılı Makam oluru ile yürürlüğe giren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 40- Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 41- Bu Yönerge hükümlerini Başkan yürütür.