ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
 
Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Çalışma ve Sosyal  Güvenlik  Eğitim  ve  Araştırma Merkezi Başkanlığı bünyesinde yer alan ve sosyal tesis olarak ayrılan konaklama, yemekhane, konferans ve  eğitim  salonlarının  idaresini,  tesislerden  yararlanma  şartlarını,  konaklama süreleri ile alınacak ücretleri, tutulacak kayıtlar ve düzenlenecek  belgelere  ilişkin  usul  ve esasları belirlemektir.
 
Tanımlar
Madde 2 - (1) Bu Yönerge'de geçen;
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
b) Başkan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanını,
c) Merkez: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezini,
ç) Başkanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığını,
d) Tesis: Konaklama tesisi ile yemekhane, eğitim salonları ve konferans salonlarını,
e) Yönetici: Başkanlıkta görev yapan ve kadrosu 657 sayılı Kanunun GİH sınıfında bulunan personel arasından Başkanlık tarafından belirlenerek görevlendirilen personeli,
f) İhale Komisyonu:  Yöneticinin  başkanlığında  tesis ile ilgili ücret belirleme, mal ve hizmet satın alma vb. mevzuatında belirlenen işlemleri  yapmak  üzere  Başkan  tarafından görevlendirilen asgari beş kişilik komisyonu,
İfade eder.
 
Tesislerin Vereceği Hizmetler
Madde 3 - (1) Tesisler aşağıdaki hizmetleri verir.
a) Başkanlıkça planlanan eğitim faaliyetleri,
b) Konaklama,
c) Dinlenme,
ç) Yemek servisi hizmetleri,
d) Resmi ziyafet ve kabuller,
e) Aile toplantıları,
f) Nişan-düğün-nikah-sünnet vb etkinlik ve toplantılar ile
g) Buna benzer diğer sosyal aktivitelerdir.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Tesis Personeli ve Tesislerden Yararlanma Esasları Tesis Personeli ve Görevlendirilmeleri
 
Madde 4 - (1) Tesiste hizmetin gerektirdiği kadar personel görevlendirilir.
(2) Tesiste görevlendirilebilecek personel şunlardır;
a) Yönetici,
b) Muhasebeci,
c) Satın alma memuru,
ç) Ambar memuru,
d) Kasiyer ve resepsiyon personeli,
e) Aşçı başı, aşçı,
f) Garson, komi, bulaşıkçı,
g) Hizmetli, kat görevlisi ve diğer personel,
ğ) Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda Turizm MYO ve liselerden temin edilen öğrenci personel.
(3) Yönetici; Konaklama tesisi, yemek servisi hizmetleri, eğitim salonları ile konferans salonlarının idari, teknik, mali iş ve işlemleri ile tesiste görevli tüm personelin sevk ve idaresinden sorumludur.
(4) Tesis personelinin de görevlendirilmesi Başkan tarafından yapılır. Başkanlıkta yeterli sayıda kadrolu personel bulunmaması halinde tesiste hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesini sağlamak amacıyla; aşçıbaşı, aşçı, garson, komi, bulaşıkçı, hizmetli, kasiyer ve resepsiyon görevlisi, kat görevlisi vb. gibi personel, ihale mevzuatı çerçevesinde hizmet satın alma yolu ile istihdam edilen personel arasından görevlendirilebilir.
 
Yöneticinin Görev ve Yetkileri
Madde 5 - (1) Yöneticinin görev ve yetkileri şunlardır;
a) Tesisin idaresini, teknik ve mali işlerini sosyal tesis ve diğer mevzuatı çerçevesinde sosyal hizmet anlayışı içerisinde yürütmek,
b) Tesisten yararlanacaklara en iyi biçimde hizmet verilebilmesi ıçın gereken önlemleri almak, görevliler arasında iş bölümünü sağlamak ve denetlemek,
c) Tesisin ihtiyacı olan malzemelerin satın alınmasını ile ambar, kasa ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun şekilde tutulmasını denetlemek,
ç) Tüm demirbaş malzeme ve cihazların bakımlarının yapılmasını ve en ıyı şekilde çalışmasını sağlamak,
d) Her yıl mart,  haziran,  eylül, aralık aylarını  takip eden ayın  ilk haftası  sonuna kadar üçer aylık dönemler halinde ve her  yıl sonunda  tesis  çalışmalarını, görünen  aksaklıkları,  önlemleri ve ihtiyaçları kapsayan raporları hazırlamak ve Başkana sunmak,
e) Tesisin huzurunu ve sükunetini sağlamak üzere her türlü önlemleri almak,
f) Mutfakta çalışan aşçı, garson, bulaşıkçı vb. mevzuatında belirlenen eğitimleri aldırmak ve muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak,
g) Gıda güvenliği yönetim sistemleri konusunda çalışmalar yapmak,
ğ) Çalışma alanına giren konularda Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
 
Muhasebecinin Görevleri
Madde 6 - (1) Muhasebecinin görevleri şunlardır;
a) Tesisin muhasebe işlerini mevzuata uygun yürütmek ve takip etmek,
b) Her ay sonu mali raporları (gelir-gider tablosu, mizan, bütçe analizi) yöneticiye sunmak,
c) Yöneticinin vereceği diğer görevleri yapmak.
 
Satın Alma Memurunun Görevleri
Madde 7 - (1) Satın alma memurunun görevleri şunlardır;
a) Tesislerin ihtiyacı olan malzemeyi mevzuatı gereğince temin etmek, bunlarla ilgili evrakları düzenlemek,
b) Aldığı malzemeleri kontrolünü yaparak ambar memuruna teslim etmek,
c) Verilen avansın mahsubunu zamanında yapmak, ç) Yöneticinin vereceği diğer görevleri yapmak.
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin Görevleri
Madde 8 - (1) Taşınır Kayıt ve Taşınır  Kontrol  Yetlililerinin  görev  ve  sorumlulukları şunlardır:
a) Tesisin taşınır işlerini Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre yürütmek,
b) Mevcut demirbaş, diğer eşya ve malzeme ile mefruşatın, depo giriş-çıkış  ve stoklarının kaydını tutmak ve muhafaza etmek,
c) Gelen veya satın alınan eşya ve malzemeyi  Muayene  Kabul  Komisyonuna  muayene ettirmek ve depoya girişlerini düzenlemek,
ç) Depoya giren eşya ve malzemeyi tasnif etmek, tertipli ve iyi bir şekilde muhafaza etmek, yangın, bozulma ve benzeri tehlike ve zararlardan koruyucu önlemleri almak,
d) Depodaki malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı isteğine dayanarak  alındı  karşılığında ilgililere vermek,
e) Depo kayıtlarının muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,
f) Depoda saklanan malzeme ve eşyada meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek, kayıttan düşülecek veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yürütmek,
g) Taşınır İdare Hesabını Sayıştay'a vermek.
ğ) Sene sonunda Taşınır Mal Yönetmeliğindeki ilgili cetvelleri düzenleyip yöneticiye vermek,
h) Ambarla ilgili tüm yazışma işlemlerini yürütüp, bunları takip etmek. ı) Yöneticinin vereceği diğer görevleri yapmak.
Aşçıbaşı ve Aşçıların Görevleri
Madde 9 - (1) Aşçıbaşı ve aşçıların görevleri şunlardır;
a) Menüyü hazırlamak ve kullanılacak malzemelere ait talep fişini yöneticiye onaylatarak, ambardan temin edilmesini sağlamak,
b) Yemeğin zamanında hazırlanmasını ve servise sunulmasını sağlamak,
c) Mutfak ve civarının hijyen kurallarına uygunluğunu sağlamak, ç) Mutfakta görevli personelin sevk ve idaresinden sorumlu olmak,
d) Mutfağa teslim edilen tüm malzemelerin muhafazasını sağlamak, mutfağa girecek yiyecekleri ve diğer malzemeyi tartarak veya sayarak imza karşılığı teslim almak,
e) Mutfakta ve yemek servisinde kullanılan iş kıyafetlerinin temiz ve düzenli olmasına özen göstermek,
f) Yöneticinin vereceği diğer görevleri yapmak.
 
Diğer Personelin Görevleri
Madde 10 - (1) Diğer personelin görevleri şunlardır;
a) Kasiyer, resepsiyon personeli, garson, komi, bulaşıkçı, hizmetli, kat görevlisi, kaloriferci, teknisyen vb. gibi personel çalışma alanlarına giren ve yönetici tarafından verilen işleri yapmakla yükümlüdürler,
b) Bu personelin tesis içi görev ve görev yeri değişikliklerinde yönetici yetkilidir.
c) Yöneticinin vereceği diğer görevleri yapmak.
 
Tesislerden Yararlanma
Madde 11 - (1) Tesislerden yararlanma şartları aşağıda açıklanmıştır.
a) Sosyal tesislerde, öncelikle Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları dışından eğitim programlarına katılmak amacıyla gelen Bakanlığımız, bağlı ve ilgili kuruluşların personelleri ile Başkanlıkça düzenlenecek eğitim faaliyetlerine katılan kursiyerler eğitim süresince yararlanır.
b) a) On günü geçmeyen geçici görev ya da tedavi maksadıyla gelen Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluş mensuplarının kendileri ve eşleri ile herhangi bir işte çalışmayan bekar çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri sosyal tesislerden yararlanabilirler.
c) Çeşitli amaçlarla gelen Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının mensupları ve emeklileri ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri,
ç) Diğer kamu kurum ve kuruluş mensupları ve emeklileri ve aile fertleri,
d) Kapasite durumuna ve imkanları ölçüsünde diğer şahıslar ücreti karşılığında tesislerden yararlandırılabilir1er.
 
Tesiste Uyulacak Kurallar
Madde 12 - (1) Tesislerde uyulması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir.
a) Sunulan hizmetler dışında görevlilerden değişik taleplerde bulunulamaz,
b) Sağlık sorunu olmadıkça odalara yemek ve kahvaltı servisi yapılamaz,
c) Genel ahlak ve adaba aykırı davranışlarda bulunulamaz, ç) Tesise kedi, köpek gibi evcil hayvan getirilemez,
d) Tesiste kumar oynanamaz,
e) Tesiste çocukların durum, davranışları ve güvenliğinden aileler sorumlu olup, bağırıp çağırmaları, yüksek sesle konuşmaları ve başkalarını rahatsız edecek tavırları veliler tarafından gerekli tedbirler alınarak engellenir,
f) Tesise beraberinde misafir getirenler misafirlerin davranışlarından sorumludur,
g) Tesiste bulunan eşyaların özenle kullanılması gerekmektedir.
ğ) Tesis eşyaları dışarı çıkarılamaz,
h) Tesise gelenler kıyafetlerinin genel adaba uygun olmasına özen göstermek zorundadır.
ı) Odaların sabah saat 12.00'e kadar boşaltılması zorunludur. Müsaade edilen sürenin sonunda odanın boşaltılmaması halinde günlük ücret tahakkuk ettirilir.
 
Tesis Kurallarına Uymayanlar
Madde 13 - (1) Tesis kurallarına uymayanlar hakkında yapılacak işlemler şunlardır:
a) Kurallara uymayanlar ve umumi düzeni bozanlar öncelikle sözlü uyarılır. Tekerrürü halinde tesisten çıkarılır ve bu durum tutanakla tespit edilerek yöneticiye bildirilir.
b) Tesis veya tesiste bulunan eşyalara zarar verenlerden onarım gideri veya yerine koyma bedeli tahsis edilir. Zarara sebebiyet veren kişinin tazmine yanaşmaması halinde durum tutanakla tespit edilir ve gerekli işlem yapılmak üzere yöneticiye bildirilir. Zarar zararı veren misafirden tahsil edilir.
 
Konaklama Tesisine Başvuru, Kayıt ve Usulleri
Madde 14- (1) Tesislerin kayıt kabul işlemleri aşağıda açıklanmıştır:
 
a) Misafirhanelerde konaklayacaklar konaklama başvuru belgesinin kendileri için ayrılmış bölümlerini eksiksiz olarak doldurur ve imzalar. Bilgi ve belgelerin kontrolü ile ilgili bölümlerin doldurulması resepsiyon görevlisi tarafından yapılır. Konaklama başvuru belgeleri misafirlerin tesisten ayrılmasını takip eden iş günü yönetici tarafından tahsilat makbuzu ile mutabakatı sağlanarak imzalanır.
b) Tesiste konaklayacak misafirleri kayıt etmek üzere bilgisayar ortamında misafir kayıt defteri tutulur. Konaklama başvuru belgesindeki bilgiler sıra numarası verilmek suretiyle deftere kaydedilir.
c) Konaklama başvuru belgesindeki bilgilere göre tahakkuk edecek konaklama ücretleri tahsil makbuzu ile resepsiyon görevlisi tarafından peşin tahsil edilir. Üç nüsha olarak tanzim edilecek bu makbuzun birinci nüshası tahsilatın yapıldığı kişiye verilir, ikinci nüshası icmal listesine eklenerek muhasebeciye teslim edilir, üçüncü nüshası seri nüsha olarak dip koçanda muhafaza edilir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muhasebe ve Satın Alma İşlemleri
 
Tesisten Yararlanacaklardan Alınacak Ücretin Belirlenmesi
Madde 15 - (1) Tesislerde alınacak ücretler ile belirlenmesi aşağıdaki gibidir:
a) Başkanlıkta fiilen görev yapan kadrolu personel ile kadroları Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında olup Başkanlıkta görevlendirilen personelden konaklama tesisi ile yemek servisi hizmetlerinden alınacak ücretler her yıl yayınlanan Bütçe Uygulama Talimatları ve Hazine ve Maliye Bakanlığının Kamu Sosyal Tesislerine ilişkin Tebliğlerine göre belirlenir ve ücretler aylık ve peşin olarak tahsil edilir. Ücretini ödemeyen personel yemek servisi hizmetlerinden yararlanamaz. Ancak, yemek servisi ile ilgili olarak fiilen görev yapan yönetici, satın alma, ambar ve muhasebe memuru, aşçıbaşı, aşçı, garson ve bulaşıkçılardan yemek ücreti alınmaz. Başkanlık bünyesinde hizmet satın alma yolu ile görevlendirilen elemanların yemek ücretleri ise, sözleşme yapılan firmadan aylık ve peşin olarak tahsil edilir.
b) Eğitim ve diğer amaçlarla tesislerden yararlanan misafirlerden; konaklama ücreti, yemek bedeli ve konferans salonu ile diğer sosyal aktiviteler nedeniyle (konferans, seminer, nişan, düğün, kermes v.b.) tutulan salon ücretleri gün hesabıyla ve peşin olarak tahsil edilir.
c) Başkanlık tarafından düzenlenen eğitim, konferans, seminer vb. etkinliklere katılanlar ile sosyal tesislerin vereceği hizmetlerden yararlanan diğer misafirlerden alınacak (konaklama bedeli, kahvaltı, çay, yemek, meşrubat ücretleri ile çamaşır yıkama, ütü vb.) ücretler ihale komisyonu tarafından tespit edilir.
 
Gelirler
Madde 16 - (1) Tesisin gelirleri şunlardır.
a) Tesislerin işletilmesinden sağlanan her türlü gelirler,
b) Faiz gelirleri,
c) Diğer gelirler.
 
 
Giderler
Madde 17 - (1) Tesisin giderleri şunlardır;
a) Tesisin her türlü bakım, onarım ve tefriş giderleri,
b) Çarşaf, battaniye, nevresim, temizlik malzemesi vb. malzemelerin alımı ile ilgili giderler,
c) Kuru temizleme, yıkama vb. hizmet alımları ile ilgili giderler,
ç) Bilgisayar sistemi ve cihazı, televizyon,  projeksiyon,  ses sistemi, LCD ve türevleri  dahil olmak üzere her türlü araç ve gereçlerin alımı, montajı, bakım ve onarımı ile ilgili giderler,
d) Her türlü baskı, kırtasiye ve sarf malzemeleri alımları ile ilgili giderler,
e) Başkanlığın görevleri ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışından davet edilen kamu kurum ve kuruluşlarının üst yöneticileri ile sivil toplum örgütlerinin yetkililerine, eğitimcilere ve misafir öğrencilere ikram edilen kahvaltı, yemek, kokteyl, çay, meşrubat, pasta vb. alımlara ilişkin giderler,
f) Tesislerde kullanılacak gıda malzemesi alımları giderleri,
g) Tesislerin tanıtımı için yaptırılacak film, web sayfası, bilgisayar programları, broşür, afiş, kitapçık gibi reklam ve yayın işlemlere ilişkin giderler,
ğ) Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde hizmet satın alma yolu ile istihdam edilen personelin ücretleri ile diğer giderleri (sigorta, ulaşım, yemek vb. )
(2) Yapılacak olan her türlü gider fatura veya fış belgeyle  yapılır. Her belgenin  arkası  yönetici ve harcamayı yapan personel tarafından belirlenecek limiti aşması halinde ihale komisyonu başkanı ve üyelerden biri olmak üzere iki kişi tarafından imzalanan talimatla bankadan ilgili firmanın hesabına havale yapılarak ödenir.
 
Satın Alma İşlemleri
Madde 18 - (1) Tesisin ihtiyacı olan her türlü mal  ve  hizmet  alımları  ile  ilgili  işlemler yönetici tarafından tespit edilecek ve Başkanlık makamınca onaylanacak İhale Komisyonu tarafından ihale mevzuatı çerçevesinde yerine getirilir.
 
Muhasebe İşlemleri
Madde 19 - (1) Gelir ve giderler işletme hesabı esasına göre yapılır. Mal ve hizmet karşılığı satıcıdan alınacak fatura ya da fatura yerine geçen belgeler konuya  ilişkin  olan  belgeye eklenerek dijital ortamda işlenir. Fatura alınması mümkün  olmayan  hallerde  satıcının  da imzasını taşıyan tutanak "gider belgesi" olarak kullanılır.
 
Banka İşlemleri
Madde 20 - (1) Banka işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülür.
a) Gelirler kamu bankalarında açılacak hesapta toplanır ve izlenir.
b) Tahsil edilen paralar banka hesabına yatırılır. Ancak yönetici tarafından belirlenecek kasa limitini aşan paralar hafta sonunu beklemeden hemen yatırılır.
 
 
Yıl Sonu Hesap Cetvelleri
Madde 21 - (1) Bir yıl içinde tahsil olunan gelirler ile yapılan giderleri gösterir gelir-gider cetveli görevlendirilen personel tarafından yıl sonundan itibaren iki ay içinde hazırlanır.
 
Defter ve Belgelerin Saklanması
Madde 22 - (1) Bu yönerge uyarınca tutulan bilgisayar kayıtları ile her türlü gelir ve gider belgeleri görevlendirilecek memurun sorumluluğunda 5 (beş) yıl süreyle saklanır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Denetim
Madde 23 - (1) Tesislerin iş ve işlemlerine ilişkin denetim, Başkan tarafından görevlendirilecek asgari bir personel tarafından yılda en az bir defa yapılır ve denetim sonunda düzenlenecek rapor Başkana sunulur.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 24 - (1) 27.08.201 O tarihli ve 1905 sayılı Olur ile yürürlüğe giren "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Sosyal Tesisler Yönergesi" yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yürürlük
Madde 25 - (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 26 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Başkan yürütür.