ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYIN YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

Madde 1 - (1) Bu Yönerge, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi'nin amaç ve görevleri doğrultusunda yayımlayacağı her türlü yayın ile satın alma, abonelik, bağış, değişim ve benzeri yollarla alınacak yayınların incelenmesi, değerlendirilmesi, seçimi, basılması ve satın alınmasına ilişkin iş ve işlemleri; basım ve yayın usullerini; Yayın Kurulunun oluşturulması, çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkilerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Dayanak

Madde 2 -(1) Bu Yönerge, 15 Temmuz 2018 Tarihli ve 30479 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 84 ve 796 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3 - (1) Bu Yönerge' de geçen;

Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını, Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Başkan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanını, Başkanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığını, Merkez: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezini,

Kurul: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Yayın Kurulunu, Yayın: Yerli ve yabancı her türlü yazılı, basılı ve elektronik eseri,

Telif Eser: Herhangi bir şekilde dil ile ifade olunan eserler ile doğrudan meydana getirilen fikir ürünlerini,

İşlenmeler: Diğer bir eserden veya eserlerden yararlanılarak meydana getirilen ve bu eserlere göre müstakil olmayıp işleyenin de katkılarını taşıyan yazılı fikir ve sanat eserlerini,

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Kurulun Oluşturulması, Toplanması, Görev ve Yetkileri Kurulun oluşturulması

Madde 4 - (1) Kurul, Merkez Başkanının Başkanlığında, Eğitim ve Yayın Hizmetlerinden

sorumlu bir Başkan Yardımcısı, bir Şube Müdürü, Çalışma İlişkileri Dergisi Editörü ve Editör Yardımcısı ile Başkanlığın uygun göreceği Üniversitelerin ihtiyaç durumuna göre ilgili bölümlerinden en az doçent unvanına sahip bir öğretim üyesinden oluşur. Kurula I. Hukuk Müşaviri veya Hukuk müşaviri danışman olarak katılabilir. Yayınlanacak eserin konusuna göre Kurum içinden veya dışından uzman kişiler de danışman olarak toplantıya çağırılabilir.

Üyelerin yokluğunda Kurula katılmak üzere Merkezden bir yedek Şube Müdürü, iki yedek Çalışma Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı veya Uzman Yardımcısı ile bir yedek Öğretim Üyesi belirlenir.
Kurul üyelerinin görev süresi bir yıl olup, üyelikleri Merkez Başkanının onayından sonra kesinleşir.


Kurulun toplanması ve karar alınması

Madde 5 - (1) Kurul her yılın Ocak ayında o yılın yayın faaliyetlerini belirlemek ve Haziran ayında gelişmeleri değerlendirmek amacıyla yılda iki defa olağan toplantı yapar. Bunun dışında Başkan gerektiği zaman Yayın Kurulu'nu toplantıya çağırabilir.

Kurulun sekreterya ve raportörlüğünü Yayın ve Dokümantasyon Şubesi yürütür.
Sekreteryanın görevleri şunlardır:
Kurulun sekreteryasını yürütmek,
Yayın sağlama istekleri ile yayın satma tekliflerini değerlendirerek Kurula aktarmak,
Kitap, broşür, dergi ve bülten gibi yayınlarda yer almak üzere; satın alınacak eserleri ve yazıları Kurula sunmak,
ç) Kurulca belirlenen dağıtım usulüne göre yayınların dağıtımını yapmak.

 

Kurulun görev ve yetkileri

Madde 6 - (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

Merkezin yayın ilkelerini belirlemek, içinde bulunulan yılın yıllık yayın programını düzenlemek;
Merkezin görev alanıyla ilgili konularda çalışma hayatı ve sosyal güvenlik literatürünün geliştirilmesi, çalışanların ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilincinin artırılmasına yönelik eserlerin hazırlanması amacıyla Başkanlığa görüş bildirmek,
Merkezce yayımlanacak kitap, bildiri, dergi, bülten ve elektronik yayınlar ile başka kişi ve kurumlardan yayımlanması talebiyle Merkeze gönderilen eserleri Yönergenin üçüncü bölümünde yer alan yayın şartları ve değerlendirme ilkelerine göre inceleyerek yayımlanıp yayımlanmayacağına karar vermek,


(ç) Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında Merkez Kütüphanesine satın alma, bağış, değişim, abonelik ve benzeri yollarla alınacak her türlü yayının değerlendirmesini ve seçimini yapmak,

Yayımlanacak eserleri gerekirse konusuna göre alanında uzman kişilere incelettirmek,
Merkez tarafından yayımlanacak eserlerin teknik özellikleri, baskı şartnamesinin esasları, basım adetleri, satış bedelleri veya ücretsiz oluşları, telif ve işlenme ücretlerinin ödenip ödenmeyeceği, dağıtım esasları ve yayım süreleri konusunda karar vermek,
Merkez Kütüphanesinde bulunan güncelliğini yitirmiş, kullanılamayacak kadar  yıpranmış veya mükerrer olan  eserlerin  imha  edilmesini,  kağıt  toplama  merkezlerine  gönderilmesini veya ihtiyacı olan başka kurumlara devredilmesini karara bağlamak.

 

 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yayın Başvuru Şartları ve Değerlendirme İlkeleri

 

Yayın başvuru şartları

Madde 7 - (1) Eserlerinin yayımlanması için başvuruda bulunan eser sahipleri;

Eserlerin basım ve elektronik ortam teknolojilerine, dilbilgisi kurallarına  uygun  olacak şekilde bir adet CD şeklinde hazırlanmış hali ile kağıdın tek yüzüne, 12 punto  Times  New Roman yazı karakteri ile 1,5 satır aralığında yazılmış ve yazarınca imzalanmış iki adet basılı halini,
Eserinin daha önce yayımlanmamış olduğuna, eser üzerinde başka kişi veya kurumların ile kişilerin haklarının bulunmadığına ve bu hususta  her  türlü  sorumluluğu  üstlendiğine  dair yazıyı,
Ortak eserlerde, başvuru sahibinin diğer eser  sahiplerince  yetkilendirildiğini  gösterir belgeyi,
(ç) Tercüme veya işlenme eser yayımı için başvuruda bulunanlar 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre asıl eser sahibinden gerekli izinleri aldıklarına dair belgeyi,

Yayımlanması uygun görülen eserinin ilk ve sonraki  baskılarına  ait  tüm  basılı  ve elektronik yayın haklarını telif ücreti hariç Merkeze devrettiğine dair Noterlikçe düzenlenecek temlik.nameyi,
Kurulun isteği ve vereceği süre içerisinde gerekli düzeltmeleri yapacağını, aksi muhtemel maddi hataların düzeltilmesi, yapılabilecek kısaltmalar ve kapak tasarımı gibi  konularda Merkezin tasarruf yetkisini kabul ettiklerini gösterir yazıyı Merkeze vermekle yükümlüdür.
Merkeze gönderilen telif ve işlenme eserler, bir yıl içinde yayımlanmadığı takdirde eser sahibine iade edilir.
Yayımlanan eserlerde ileri sürülen görüş ve düşünceler ile bunlardan doğabilecek her türlü sorumluluk eser sahiplerine aittir.


Değerlendirme ilkeleri

Madde 8 - (1) Eserlerin seçilmesi, hazırlanması, yayımlanması ve dağıtılmasında göz önünde bulundurulacak temel ilkeler şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uygun olması, kanunlara göre suç teşkil etmemesi,


Milli ve manevi değerlerimize, milli birlik ve beraberliğimize uygun olması, milli menfaatlerimize aykırı olmaması,
Merkezin görev alanıyla ilgili doğru bilgi verici, eğitici, öğretici ya da tanıtıcı nitelikte olması,
ç) Bilimsel yöntemlere göre hazırlanmış olması,

 

Genel ahlaka aykırı  olmaması ve kişiyi, aileyi veya toplumun belirli bir kesimini küçük düşürücü bilgi, belge ve yorumlara yer verilmemesi,
Merkez çalışanları, uygulayıcılar, bilim çevreleri ve kamuoyu için yardımcı ve yol gösterici olması,
Siyasi amaçlı ve propagandaya yönelik olmaması,


Türkçe eserlerin, Türk dilinin zengin varlığından faydalanılarak herkesin kolayca anlayabileceği, yaşayan ve konuşulan Türkçe kurallarına uygun hazırlanması,
ğ) TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiğine uygun olması,

 

Yayın başvurusu için gereken belgelerin eksiksiz olması.


İntihal denetimi

Madde 9 - (1) Yayın kurulu tarafından kabul edilen tüm çalışmalar lisanslı programlar aracılığıyla intihal denetiminden geçirilir. İntihal denetimi sonucunda ortaya çıkan eşleşmeler incelenir ve inceleme sonucuna göre eser ile ilgili intihal raporu oluşturulur. Bu rapor doğrultusunda yazarlardan çalışmalarındaki ilgili bölümlere ilişkin düzeltme yapmaları istenebilir ya da çalışma yayın sürecinden çıkarılabilir. Gerekli durumlarda çalışmaların benzerlik raporları da hakemlere iletilerek hakemlerden bu konuda bir değerlendirme yapmaları istenebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Telif haklarının belirlenmesi

Madde 10 - (1) Bu Yönerge hükümlerine göre yayımlanacak olan eserlerin telif ve işlenme ücretleri, 23.01.2007 tarih ve 26412 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre hesaplanır ve ödenir.

(2) Resmi görev gereği hazırlanmış eserler için ücret ödenmez.

 

Kurul kararı gerektirmeyen durumlar

Madde 11 - (1) Mevzuat yayınları, yıllık faaliyet raporları, ekonomik raporlar, resmi açıklamalar, brifingler, kitap haline getirilmemiş ders notları, iç genelgeler ile Merkezi tanıtmak amacıyla bastırılan broşür, dosya, kalem gibi malzemelere Kurul kararı alınması gerekmez.

İşçi Ceza Projeleri kapsamında hazırlanan ve "İşçi Ceza Paralarını Kullanmaya Yetkili Kurul" tarafından onaylanan yayınlar için de Kurul kararına gerek yoktur.
Merkezce yayımlanan süreli yayınlar için sadece ilk sayı basılırken Kurul kararı alınır. Her sayı için yeniden Kurul kararı alınmaz.
Bakanlık Yayın Kurulu tarafından basılmasına karar verilen yayınlar için Kurul tarafından ayrıca uygunluk kararı alınmasına gerek yoktur.


Basım ve satın alma işlemleri

Madde 12 - (1) Bu Yönerge esaslarına göre yayımlanmasına karar verilen eserlerin basılmasına, süreli yayınlara abone olunmasına veya diğer yayınların satın alınmasına ilişkin iş ve işlemler, 04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yerine getirilir.

 

Yazar ve işleyene verilecek yayınlar

Madde 13 - (1) Bastırılan eser ve işlenmelerde yazar ve işleyene bedelsiz olarak kitaplardan on adet verilir. Yayın Kurulu gerekli gördüğü hallerde basılan eserlerin ayrı baskılarının yapılmasına karar verebilir.

 

Genel yayın numarası

Madde 14 - (1) Merkez tarafından yayımlanacak süreli yayınlar dışındaki eserlere yayın numarası verilir.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığından süreli yayınlar için ISSN, diğer yayınlar için ise ISBN numarası alınır.


Hüküm bulunmayan haller

Madde 15 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlarda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 16 - (1) 06.04.2016 tarih ve 11O sayılı Bakan onayı ile yürürlüğe giren "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Yayın Yönergesi" bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 17 - (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 18 - (1) Bu yönerge hükümlerini Başkan yürütür.