İşgücü Piyasasında Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırma Projesi

On Birinci Kalkınma Planı ve Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-23) hedefleri doğrultusunda ÇASGEM, İşgücü Piyasasında Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Projesi’ni 2020-23 yılları arasında yürütmektedir.

Projenin amacı, işgücü piyasasında belirlenen sektörlerde ihtiyaç duyulan eğitim başlıklarının belirlenmesi ve ÇASGEM eğitim faaliyetlerinin revize edilmesi, zenginleştirilmesi, yaygınlaştırılmasıdır. Öncelikli olarak belirlenen sektörler imalat, inşaat, ulaştırma ve depolama ve bilgi ve iletişim sektörüdür. Proje kapsamında bu sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerinin insan kaynakları yöneticileri ile nitel araştırma, çalışanları ile nicel araştırma yürütülecek ve çalışmalar raporlanacaktır. Araştırmalar sonucunda ortaya çıkan eğitim başlıklarına yönelik akademisyen ve uzmanlardan oluşan çalışma gruplarıyla eğitim modülleri oluşturulacaktır. Bu sayede çalışma hayatındaki dönüşüm ÇASGEM eğitim faaliyetlerine entegre edilecektir.

Bu proje ile mevcut işgücünün değişen ve dönüşen çalışma hayatına ayak uydurabilmesine ve işgücünün eğitim yoluyla niteliğinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.