Kariyer Uzman ve Uzman Yardımcılarının Eğitim Yoluyla Verimliliğinin Artırılması Projesi

Kısa adıyla UVEP, 2021 yılı Kamu Yatırım Programları kapsamında ÇASGEM tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Projenin 2022 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Projenin hedef kitlesi bakanlıkların, bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların merkez teşkilatlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41. Maddesi kapsamında görev yapan, mesleğe özel yarışma sınavı ile giren, sonrasında da tez ve yabancı dil şartlarını yerine getirmesi beklenen uzman ve uzman yardımcılarıdır.

İlgili grup, gerek mesleğe giriş şartları gerek mesleğe başladıktan sonra tez ve dil şartlarını yerine getirmeleri bakımından kurumlarının kalifiye personelleridir. Bu sebeple kariyer uzman ve uzman yardımcıları kurumların geleceği olarak görülmekte ve uzmanların etkinlik ve verimlilikleri önem arz etmektedir. Bu etkinlik ve verimliliğe ulaşabilmeleri için de özellikle uzman yardımcılığı sürecinde eğitimler, motivasyon ve kurumsal aidiyetin kazandırılması zaruret arz etmektedir. Bu nedenle UVEP, kariyer uzmanlarının mesleki yetkinlik, sosyal beceri kapasitesi, motivasyon ve kurumsal aidiyetlerini güçlendirici faaliyetler ortaya koymayı amaçlamaktadır.

2021 yılında bu amaçla kariyer uzmanlık sistemine yönelik akademik literatür taranmış, kariyer uzmanlık sistemi ve personelinin problem ve ihtiyaçlarına yönelik bir ön rapor ÇASGEM tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan bu ön rapora binaen 21 Nisan 2021 tarihinde on sekiz kamu kurumundan yönetici, uzman ve uzman yardımcılarının katılımıyla ve T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin paydaşlığında çevrim içi olarak bir Kariyer Uzmanlık Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. İlgili çalıştayda katılımcılar hem merkez kariyer uzmanlık sistemi ve mevzuata ilişkin görüşlerini belirtmişler hem de kariyer uzman ve uzman yardımcılarının eğitim ihtiyacına ilişkin görüşlerini belirtmişlerdir. İlgili çalıştay raporlanmıştır. Çalıştayda ortaya çıkan sonuçlar neticesinde uzmanlık sisteminin ihtiyaç ve sorunlarına ve eğitim ihtiyacına ilişkin araştırma faaliyetlerine başlanmıştır. Araştırma kapsamında 2021 sonunda Saha Araştırması Raporu ve Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu ortaya koyulacaktır.

2022 yılında ise Saha Araştırma Raporu ve Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu kapsamında kurumların ve merkez uzman personelin en çok ihtiyacı olan eğitim başlıklarına ilişkin eğitim modüllerinin hazırlanması planlanmaktadır. İlgili eğitim modüllerinin pilot olarak belirlenecek kamu kurumlarında kariyer uzman personele yüz yüze olarak verilmesi ve uygun olanlarının ÇASGEM Uzaktan Eğitim Sistemine uygun hale getirilip tüm kamu kurumlarında görev yapan merkez kariyer uzman ve uzman yardımcılarının kullanımına açılması hedeflenmektedir. Son olarak bir Kariyer Yönetim Rehberinin hazırlanması da projenin genel hedeflerinin arasındadır.

Projenin Türk kamu personel sisteminde nitelikli işgücünün desteklenmesi ve yeterliliklerinin artırılması noktasında diğer unvanlara yönelik ileride gerçekleştirilecek olan çalışmalara da bir çıkış noktası olması hedeflenmektedir.